Iki Aşyk текстове

Тюркменски

Iki Aşyk

Sende söýgimiň bary
Duýgularymyň bary
Boldum ýigit seniň zaryň

Ýokmy bu derdiň dermany
Leýliň Mejnuny ýaly
Ugruňda bolýan men däli

Aslynda ýazmaly biziň hakda bir rowaýat
Meni çyndan söýüşüň ýaly söýmäne dowam et
Mejnun sen Leýli men, biz hem yşgymyz bilen
Taryha geçeli

Iki aşyk bir-birini tapdy
Söýginiň güýjüne ynandy
Bir almaň iki ýartysy ýaly
Bir bütin boldy ol iki aşyk

Söýgi seni maňa düşürdi
Meni saňa baglady
Jadyly täsin bu duýgy

Aslynda ýazmaly biziň hakda bir rowaýat
Meni çyndan söýüşüň ýaly söýmäne dowam et
Mejnun sen Leýli men, biz hem yşgymyz bilen
Taryha geçeli

Iki aşyk bir-birini tapdy
Söýginiň güýjüne ynandy
Bir almaň iki ýartysy ýaly
Bir bütin boldy ol iki aşyk

Submitted by amateur on Съб, 07/04/2012 - 23:38

Video

See video
Translations of "Iki Aşyk"
Коментари