چه خواهد شد (Che sarà)

Italienisch

Che sarà

Paese mio che stai sulla collina
disteso come un vecchio addormentato,
la noia, l'abbandono il niente
son la tua malattia,
paese mio ti lascio io vado via.
 
Che sarà che sarà che sarà,
che sarà della mia vita chi lo sa!
So far tutto o forse niente da domani si vedrà
e sarà sarà quel che sarà.
 
Gli amici miei son quasi tutti via
e gli altri partiranno dopo me
peccato perché stavo bene
in loro compagnia
ma tutto passa, tutto se ne va.
 
Che sarà che sarà che sarà,
che sarà della mia vita chi lo sa!
Con me porto la chitarra
e se la notte piangerò
e una nenia del paese suonerò.
 
Amore mio ti bacio sulla bocca,
che fu la fonte del mio primo amore
ti do l'appuntamento come e quando non lo so,
ma so soltanto che ritornerò.
 
Che sarà che sarà che sarà,
che sarà della mia vita chi lo sa!
Con me porto la chitarra
e se la notte piangerò
e una nenia del paese suonerò.
 
Che sarà che sarà che sarà,
che sarà della mia vita chi lo sa!
So far tutto o forse niente da domani si vedrà
e sarà sarà quel che sarà.
 
Von Farrokh am Mo, 16/07/2012 - 06:27 eingetragen
Zuletzt von Fary am Do, 13/10/2016 - 12:06 bearbeitet
videoem: 
Align paragraphs
Persisch Übersetzung

چه خواهد شد

ای سرزمین من که بر بلندای تپه ای
 
آرمیده ای بسان یک پیر مرد
 
ملامت و گوشه نشینی
 
هیچیک نه بیماری تو اند
 
سرزمین من،هم اکنون تو را بدرود میگویم و میروم
 
چه خواهد شد،چه خواهد شد،چه خواهد شد
 
زندگانیم چه خواهد شد.که میداند؟
 
شاید هیچ و شاید هر کاری توانم کرد
 
پس از فردا خواهی دید
 
خواهد شد،هر آنچه خواهد شد
 
بیشتر دوستانم از من بسی دورند
 
و دیگرانشان پس از من خواهند رفت
 
آوخ که با ایشان چه خوب می بود زندگانی
 
ولی هرچیز بگذرد،این نیز بگذرد
 
چه خواهد شد،چه خواهد شد،چه خواهد شد
 
زندگانیم چه خواهد شد.که میداند؟
 
شاید هیچ و شاید هر کاری توانم کرد
 
پس از فردا خواهی دید
 
خواهد شد،هر آنچه خواهد شد
 
جانان من،میبوسم لبانت را
 
که ام سرچشمه ی عشق است
 
تو را باز خواهم دید،هنگامش نمیدانم
 
مگر دانم که باز خواهم گشت
 
چه خواهد شد،چه خواهد شد،چه خواهد شد
 
زندگانیم چه خواهد شد.که میداند؟
 
با خود دارم گیتاری
 
و در آن هنگام که می گریم شباهنگام
 
لالایی سرزمینم را خواهم نواخت
 
....
 
Von Farrokh am Mo, 16/07/2012 - 06:34 eingetragen
Kommentare