میخوای یه رازی رو بدونی (Do You Want to Know a Secret)

میخوای یه رازی رو بدونی

تو هیچ وقت نمیدونی من چقدر دوستت دارم
تو هیچ وقت نخواهی دونست من چقدر دلواپس تو هستم

گوش کن،میخوای یه رازی رو بدونی
قول میدی به کسی نگی
نزدیکتر،بذار تو گوشت نجوا کنم
حرفایی که آرزوشو داری بت بگم
من عاشق تو هستم

گوش کن،میخوای یه رازی رو بدونی
قول میدی به کسی نگی
نزدیکتر،بذار تو گوشت نجوا کنم
حرفایی که آرزوشو داری بت بگم
من عاشق تو هستم

من یه رازی رو به مدت یک یا دو هفتس که میدونم
هیچکس نمیدونه فقط من و تو میدونیم

گوش کن،میخوای یه رازی رو بدونی
قول میدی به کسی نگی
نزدیکتر،بذار تو گوشت نجوا کنم
حرفایی که آرزوشو داری بت بگم
من عاشق تو هستم

Von minuch am Fr, 03/08/2012 - 10:12 eingetragen
Original:
2 Mal gedankt
Gäste haben sich 2 Mal bedankt
Englisch

Do You Want to Know a Secret

Kommentare