اگر عشق من بودی (If You Had My Love)

Englisch

If You Had My Love

If you had my love
And I gave you all my trust
Would you comfort me
And if somehow you knew that your love would be untrue
Would you lie to me
And call me baby

Now if I gave you me, this is how it's got to be
First of all I won't take you cheatin' on me
Tell me who can I trust if I can't trust in you
And I refuse to let you play me for a fool

You said that we could possibly spend eternity
See that's what you told me (that's what you said)
But if you want me
You have to be fulfilling all my dreams
(If you really want me babe)

If you had my love
And I gave you all my trust
Would you comfort me (tell me baby)
And if somehow you knew that your love would be untrue
Would you lie to me
And call me baby

You said you want my love and you've got to have it all
But first there are some things you need to know
If you want to live
With all I have to give
I need to feel true love
Or it's got to end

I don't want you
Trying to get with me
And I end up unhappy
(I don't need the hurt and I don't need the pain)
So before I do
Give myself to you
I have to know the truth
(If I spend my life with you)

If you had my love
And I gave you all my trust
Would you comfort me (what would you do babe?)
Tell me right now
And if somehow you knew (I need to know) that your love would be untrue (be untrue)
Would you lie to me (Don't lie)
And call me baby (Don't you lie to me)

If you had my love (If I gave it to you)
And I gave you all my trust
Would you comfort me
Tell me baby
And if somehow you knew that your love would be untrue (be untrue)
Would you lie to me
And call me baby (Don't you lie to me baby)

If you had my love
And I gave you all my trust
Would you comfort me
Tell me baby
And if somehow you knew that your love would be untrue
Would you lie to me
And call me baby

If you had my love
And I gave you all my trust
Would you comfort me
What would you do if I gave it to you
And if somehow you knew that your love would be untrue
Would you lie to me (Don't you lie to me)
And call me baby (Call me your baby)

If you had my love
And I gave you all my trust
Would you comfort me
And if somehow you knew that your love would be untrue

Last edited by szviky91 on Di, 30/07/2013 - 10:00
Video
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Persisch Übersetzung

اگر عشق من بودی

اگر عشق من بودی و من همه اعتمادم را به تو می دادم
به من آسایش می دادی
و اگر به طریقی می دانستی که عشقت راستین نیست
(بازهم)به من دروغ می گفتی و به من عزیزم می گفتی

حالا اگر دلم را به تو بدم این چگونه می شود
اول از همه نخواهم گذاشت که فریبم دهی
به من بگو به که میتوانم اعتماد کنم اگر به تو نتوانم اعتماد کنم
و نمی پذیرم که مثل یک احمق با من بازی کنی

گفته بودی که ما میتوانستیم احتمالا تا ابد برویم
ببین که چه چیزی به من گفته بودی که چه چیزی گفته بودی
اگر مرا می خواهی باید تمام رویاهایم را بر آورده سازی
اگر واقعا مرا می خواهی عزیزم

Von masih am Mo, 22/08/2011 - 19:36 eingetragen
5 Mal gedankt
Nutzervor
agrin3 Jahre 22 Wochen
Gäste haben sich 4 Mal bedankt
NutzerVeröffentlicht vor
mahsa4 Jahre 13 Wochen
5
Kommentare
szviky91     Juli 30th, 2013

The original lyrics were extended to the full version of the song, you might would like to extend your translation too.