هر چه بادا باد (Let It Be)

Persisch Übersetzung

هر چه بادا باد

Versionen : #1#2
وقتی خودم رو توی دردسر میبینم
مریم مقدس پیش من میاد
و جمله ی خردمندانه ای رو به زبون میاره
هر چه بادا باد
و توی ساعتهای تاریکی و ظلمات
اون درست مقابل من ایستاده
و جمله ی خردمندانه ای رو به زبون میاره
هر چه بادا باد
 
هر چه بادا باد,هر چه بادا باد
هر چه بادا باد,هر چه بادا باد
جمله ی خردمندانه ای رو زمزمه میکنه
هر چه بادا باد
 
وقتی همه ی مردم دل شکسته
موافقند که توی این دنیا زندگی کنند
به زودی یه جواب پیدا میشه
هر چه بادا باد
حتی برای کسایی که از هم دور افتادند
هنوز هم یه شانس وجود داره که اونها به زودی میبیننش
به زودی یه جواب پیدا میشه
هر چه بادا باد
 
هر چه بادا باد,هر چه بادا باد
هر چه بادا باد,هر چه بادا باد
آره,به زودی یه جواب پیدا میشه
هر چه بادا باد
هر چه بادا باد,هر چه بادا باد
هر چه بادا باد,هر چه بادا باد
جمله ی خردمندانه ای رو زمزمه میکنه
هر چه بادا باد
 
با اینکه آسمون شب ابریه
هنوز هم یه کور سوی نور وجود داره که به سمت من می تابه
تا فردا بتاب
هر چه بادا باد
صدای موسیقی من رو بیدار میکنه
مریم مقدس پیش من میاد
جمله ی خردمندانه ای رو زمزمه میکنه
هر چه بادا باد
 
Von minuch am Fr, 25/05/2012 - 16:03 eingetragen
9 Mal gedankt
Gäste haben sich 9 Mal bedankt
Englisch

Let It Be

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom
Let it be
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom
Let it be
 

Mehr

Bitte hilf mit, "Let It Be" zu übersetzen
Idioms from "Let It Be"
Kommentare