هیچ چیز مهم نیست (Nothing Else Matters)

Englisch

Nothing Else Matters

 
So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
and nothing else matters
 
Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I don't just say
and nothing else matters
 
Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
and nothing else matters
 
never cared for what they do
never cared for what they know
but I know
 
So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
and nothing else matters
 
never cared for what they do
never cared for what they know
but I know
 
Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I don't just say
and nothing else matters
 
Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
and nothing else matters
 
never cared for what they say
never cared for games they play
never cared for what they do
never cared for what they know
and I know
 
So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
No, nothing else matters
 
Zuletzt von Higgs Boson am So, 21/08/2016 - 13:31 bearbeitet
videoem: 
Align paragraphs
Persisch Übersetzung

هیچ چیز مهم نیست

Versionen : #1#2#3#4#5
بسیار نزدیک،مهم نیست چقدر
نمی توانست نزدیک تر از قلب باشد
برای همیشه به کسی که هستیم اعتماد کن
و هیچ چیز دیگری مهم نیست
 
هرگز در این را قدم نگذاشته بودم
زندگی برای ماست،از راه خودمان آن را زندگی می کنیم
تمام این کلمات(را) فقط من نمی گویم
و هیچ چیز دیگری مهم نیست
 
اعتماد کن من جست و جو میکنم و در تو میابم
هر روز برای ما چیز جدیدیست
ذهنت را برای دید متفاوت باز کن
و هیچ چیز دیگری مهم نیست
 
هرگز مراقب نبودی برای چیزی که انجام می دهند
هرگز مراقب نبودی برای چیزی که می دانند
اما می دانم
 
بسیار نزدیک،مهم نیست چقدر
نمی توانست نزدیک تر از قلب باشد
برای همیشه به کسی که هستیم اعتماد کن
و هیچ چیز دیگری مهم نیست
 
هرگز مراقب نبودی برای چیزی که انجام می دهند
هرگز مراقب نبودی برای چیزی که می دانند
اما می دانم
 
هرگز در این را قدم نگذاشته بودم
زندگی برای ماست،از راه خودمان آن را زندگی می کنیم
تمام این کلمات(را) فقط من نمی گویم
و هیچ چیز دیگری مهم نیست
 
اعتماد کن من جست و جو میکنم و در تو میابم
هر روز برای ما چیز جدیدیست
ذهنت را برای دید متفاوت باز کن
و هیچ چیز دیگری مهم نیست
 
هرگز مراقب نبودی برای چیزی که آنها می گویند
هرگز مراقب نبودی برای بازی که بازی می کنند
هرگز مراقب نبودی برای چیزی که انجام می دهند
هرگز مراقب نبودی برای چیزی که آنها می گویند
اما می دانم
 
بسیار نزدیک،مهم نیست چقدر
نمی توانست نزدیک تر از قلب باشد
برای همیشه به کسی که هستیم اعتماد کن
و هیچ چیز دیگری مهم نیست
 
Von masih am Mi, 24/08/2011 - 04:02 eingetragen
Weitere Übersetzungen von "Nothing Else Matters"
Englisch → Persisch - masih
5
Bitte hilf mit, "Nothing Else Matters" zu übersetzen
Kommentare