هیچ چیز مهم نیست

Englisch

Nothing else matters

 

So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
and nothing else matters

Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I don't just say
and nothing else matters

Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
and nothing else matters

never cared for what they do
never cared for what they know
but I know

So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
and nothing else matters

never cared for what they do
never cared for what they know
but I know

Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I don't just say
and nothing else matters

Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
and nothing else matters

never cared for what they say
never cared for games they play
never cared for what they do
never cared for what they know
and I know

So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
No, nothing else matters

Video
Video
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Persisch

هیچ چیز مهم نیست

Versions: #1#2#3#4#5

بسیار نزدیک،مهم نیست چقدر
نمی توانست نزدیک تر از قلب باشد
برای همیشه به کسی که هستیم اعتماد کن
و هیچ چیز دیگری مهم نیست

هرگز در این را قدم نگذاشته بودم
زندگی برای ماست،از راه خودمان آن را زندگی می کنیم
تمام این کلمات(را) فقط من نمی گویم
و هیچ چیز دیگری مهم نیست

اعتماد کن من جست و جو میکنم و در تو میابم
هر روز برای ما چیز جدیدیست
ذهنت را برای دید متفاوت باز کن
و هیچ چیز دیگری مهم نیست

هرگز مراقب نبودی برای چیزی که انجام می دهند
هرگز مراقب نبودی برای چیزی که می دانند
اما می دانم

بسیار نزدیک،مهم نیست چقدر
نمی توانست نزدیک تر از قلب باشد
برای همیشه به کسی که هستیم اعتماد کن
و هیچ چیز دیگری مهم نیست

هرگز مراقب نبودی برای چیزی که انجام می دهند
هرگز مراقب نبودی برای چیزی که می دانند
اما می دانم

هرگز در این را قدم نگذاشته بودم
زندگی برای ماست،از راه خودمان آن را زندگی می کنیم
تمام این کلمات(را) فقط من نمی گویم
و هیچ چیز دیگری مهم نیست

اعتماد کن من جست و جو میکنم و در تو میابم
هر روز برای ما چیز جدیدیست
ذهنت را برای دید متفاوت باز کن
و هیچ چیز دیگری مهم نیست

هرگز مراقب نبودی برای چیزی که آنها می گویند
هرگز مراقب نبودی برای بازی که بازی می کنند
هرگز مراقب نبودی برای چیزی که انجام می دهند
هرگز مراقب نبودی برای چیزی که آنها می گویند
اما می دانم

بسیار نزدیک،مهم نیست چقدر
نمی توانست نزدیک تر از قلب باشد
برای همیشه به کسی که هستیم اعتماد کن
و هیچ چیز دیگری مهم نیست

Von masih am Mi, 24/08/2011 - 04:02 eingetragen
47 Mal gedankt
Nutzervor
moinforoutan2 Jahre 16 Wochen
Gäste haben sich 46 Mal bedankt
5
Deine Bewertung: Keines Mittelwert: 5 (2 Bewertungen)
Bitte hilf mit, "Nothing else matters" zu übersetzen
NutzerVeröffentlicht vor
ra_reirei3 Jahre 29 Wochen
5
mahsa3 Jahre 31 Wochen
5
Kommentare