کاری که کردم (What I've Done)

Englisch

What I've Done

In this farewell
There’s no blood
There’s no alibi
‘Cause I’ve drawn regret
From the truth Of a thousand lies
 
Let mercy come
And wash away
What I’ve done
 
I’ve faced myself
To cross out what I’ve become
Erase myself
And let go of what I’ve done
 
Put to rest
What you thought of me
Well I cleaned this slate
With the hands
Of uncertainty
 
Let mercy come
And wash away
What I’ve done
 
I’ve faced myself
To cross out what I’ve become
Erase myself
And let go of what I’ve done
 
For what I’ve done
I’ll start again
And whatever pain may come
Today this ends
I’m forgiving what I’ve done
 
I’ve faced myself
To cross out what I’ve become
Erase myself
And let go of what I’ve done
 
What I’ve done
Forgiving what I’ve done
 
videoem: 
Align paragraphs
Persisch Übersetzung

کاری که کردم

دراین وداع
هیچ خونی نیست
هیچ عذری نیست
چون من پشیمانی راغرق کرده ام
درمیان حقیقت هزاران دروغ
 
بگذارکه بخشش بیاید
وکاری که کرده ام را
باخودبشویدوببرد
 
من باخودم روبروشدم
تااشتباهی که کردم راحذف کنم
تاخودم راپاک کنم
تابتوانم کاری که کرده ام را فراموش کنم
 
افکارت درموردمن را
پشت سربگذار
زیراکه من این لوح راپاک کرده ام
به کمک دستان
تردید
 
بگذارکه بخشش بیاید
وباخودبشوید
انچه راکه کرده ام
 
من باخودم روبروشده ام
تاانچه راکه شده ام حذف کنم
تاخودم راپاک کنم
وکاری که کرده ام را به دست فراموشی بسپارم
 
به خاطرکاری که کرده ام
دوباره شروع میکنم
وهرچقدرهم که عذاب بکشم
امروزهمه چیزبه پایان خواهدرسید
من دارم کاری که کردم رامیبخشم
 
من باخودم روبروشده ام
تاانچه راکه شده ام حذف کنم
تاخودم راپاک کنم
وکاری که کرده ام رافراموش کنم
 
کاری که کردم
بخشیدن کاری که کرده ام
 
Von tiara am Sa, 13/08/2011 - 17:51 eingetragen
Added in reply to request by apolon1990
Kommentare