Inyong Sinabi (You Said)

Englisch

You Said

You said, Ask and you will receive
Whatever you need
You said, Pray and I'll hear from heaven
And I'll heal your land

You said Your glory will fill the earth
Like water the sea
You said, Lift up your eyes
The harvest is here, the kingdom is near

You said, Ask and I'll give the nations to you
O Lord, that's the cry of my heart
Distant shores and the islands will see
Your light, as it rises on us

O Lord, I ask for the nations (repeat)

Von mrsdnw am Di, 30/03/2010 - 19:41 eingetragen
Last edited by Sciera on So, 08/06/2014 - 12:03
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Tagalog Übersetzung

Inyong Sinabi

Inyong sinabi, humingi kayo at kayo'y tatanggap
anuman ang inyong pangangailangan
Inyong sinabi, manalangin kayo at papakinggan ko kayo sa langit at muling papasaganahin ang inyong lupain

Inyong sinabi, Subalit ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh, kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig
Inyong sinabi, masdan ninyo, anihan na, malapit na ang paghahari ng Diyos

Inyong sinabi, hingin mo ang mga bansa't ibibigay ko sa iyo
O Panginoon, sigaw iyon ng puso ko
Makikita ng nasa pulo ang inyong liwanag, habang kami'y sinisikatan nito

O Panginoon, ako'y humihingi ng mga bansa

Von introvoyz041 am Do, 09/02/2012 - 05:09 eingetragen
Kommentare