Παρακαλώ μεταφράστε το "Amazing Grace" από Αγγλικά σε Αμχαρικά

Αγγλικά

Amazing Grace

Amazing grace!
How sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found
Was blind, but now I see.

'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed.

Thro' many dangers, toils and snares
I have already come
'Tis grace hath bro't me safe thus far
And grace will lead me home.

When we've been there ten thousand years
Bright shining as the sun
We've no less days to sing God's praise
Than when we first begun.


Σχόλια συντάκτη:

Added video

Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Amazing Grace"
Σχόλια