Έπεα πτερόεντα

Submitted by evfokas on Sun, 13/01/2013 - 13:36

Έπεα πτερόεντα (Greek (classical)) — A poetical phrase from Homer (Iliad) based on the belief that words when exit the mouth fly taken away by the wind. It means that the spoken word is not enough.

English, explained by evfokas on Sun, 13/01/2013 - 13:36

"Έπεα πτερόεντα" in lyrics

Δήμητρ᾽ ἠύκομον, σεμνὴν θεόν, ἄρχομ᾽ ἀείδειν,
αὐτὴν ἠδὲ θύγατρα τανύσφυρον, ἣν Ἀιδωνεὺς
ἥρπαξεν, δῶκεν δὲ βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεύς,
νόσφιν Δήμητρος χρυσαόρου, ἀγλαοκάρπου,
5 παίζουσαν κούρῃσι σὺν Ὠκεανοῦ βαθυκόλποις
ἄνθεά τ᾽ αἰνυμένην, ῥόδα καὶ κρόκον ἠδ᾽ ἴα καλὰ

Hymns & Music of Ancient Greeks - Ὕμνος Εἲς Τήν Δήμητραν

Ἑρμῆν ὕμνει, Μοῦσα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱόν,
Κυλλήνης μεδέοντα καὶ Ἀρκαδίης πολυμήλου,
ἄγγελον ἀθανάτων ἐριούνιον, ὃν τέκε Μαῖα,
νύμφη ἐυπλόκαμος, Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα,
5 αἰδοίη: μακάρων δὲ θεῶν ἠλεύαθ᾽ ὅμιλον,
ἄντρον ἔσω ναίουσα παλίσκιον, ἔνθα Κρονίων

Hymns & Music of Ancient Greeks - Ὕμνος Εἲς Τόν Ἑρμῆν