قراءة ما بين السطور

Submitted by Merna on 30.01.2017

قراءة ما بين السطور (Arabic) — يعنى فهم ما لم يقال و لكن معناه وراء ما الذى قيل
[ بين السطور ]
لم يكتب/يقال و لكن معناه بداخل الكلام الذى قيل

Arabic, explained by Merna on Mon, 30/01/2017 - 15:10

قراءة ما بين السطور — Read between the lines

English, explained by Merna on Mon, 30/01/2017 - 15:10

قراءة ما بين السطور — Lire entre les lignes

French, explained by Merna on Mon, 30/01/2017 - 15:11

Translations of "قراءة ما بين السطور"

CroatianČitaj Između Redaka
Explanations:
Dutchtussen de regels lezen
Explanations:
Englishread between the lines
Explanations:
Estonianridade vahelt lugema
Explanations:
FrenchLire entre les lignes
Explanations:
ItalianLeggere tra le righe
Explanations:
RomanianA citi printre rânduri
Explanations:
SpanishLeer entre líneas
Explanations: