Κραταιὰ ὡς θάνατος ἀγάπη lyrics

Greek (classical)

Κραταιὰ ὡς θάνατος ἀγάπη

Τί ὡραιώθης καὶ τί ἡδύνθης
ἀγάπη, ἐν τρυφαῖς σου!
Tοῦτο μέγεθός σου...
Ὡμοιώθης τῷ φοίνικι
καὶ οἱ μαστοί σου τοῖς βότρυσιν.
Eἶπα: Ἀναβήσομαι ἐν τῷ φοίνικι,
κρατήσω τῶν ὕψεων αὐτοῦ.

Εγὼ τῷ ἀδελφιδῷ μου,
καὶ ἐπ' ἐμὲ ἡ ἐπιστροφὴ αὐτοῦ.
Εὐώνυμος αὐτοῦ ὑπὸ τὴν κεφαλήν μου,
καὶ ἡ δεξιὰ αὐτοῦ περιλήμψεταί με

Ύπὸ μῆλον ἐξήγειρά σε...
Καὶ ἡ δεξιὰ αὐτοῦ περιλήμψεταί με...
Έκεῖ ὠδίνησέν σε ἡ μήτηρ σου...
Εὐώνυμος αὐτοῦ ὑπὸ τὴν κεφαλήν μου...
Έκεῖ ὠδίνησέν σε ἡ τεκοῦσά σου.

Θές με ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου,
ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὸν βραχίονά σου·
ὅτι κραταιὰ ὡς θάνατος ἀγάπη,
σκληρὸς ὡς ᾅδης ζῆλος·
περίπτερα αὐτῆς περίπτερα πυρός, φλόγες αὐτῆς·
ὕδωρ πολὺ οὐ δυνήσεται σβέσαι τὴν ἀγάπην,
καὶ ποταμοὶ οὐ συγκλύσουσιν αὐτήν.

Submitted by evfokas on Tue, 29/05/2012 - 11:59

Video

Translations of "Κραταιὰ ὡς θάνατος ἀγάπη"
Comments