Sinot Božji lyrics

Macedonian

Sinot Božji

Ти си ми сè што имам во овој час,
кон тебе саноќ некој ме води глас,
мојот поглед жедно очи ти пие,
златен ангел во нив сонот го крие.
 
Штом сонот ќе го сретнеш ќе дознаеш,
во него ноќва ќе ме препознаеш.
Тогаш Синот божји ќе се роди,
до мене низ сонот да те води.
 
Господ е вечен, вечна си ти,
за мене друга не постои,
никој ко мене не може толку,
толку силно да те сака.
 
Те љубам сè до солзи, те сонувам,
во бурите од страсти потонувам.
Гласот божји еве пак се гласи,
сонот верно чека да ме спаси.
 
Господ е вечен, вечна си ти,
за мене друга не постои,
никој ко мене не може толку да те сака.
 
Господ е еден, а срца две,
моево срце е за тебе
Тоа без компас кон тебе броди,
него ноќва сонот ќе го води
Сонот ноќва него ќе го води
 
Transliteration submitted by san79 on Fri, 01/11/2013 - 17:42

Ti si mi sè što imam vo ovoj čas,
kon tebe sanoḱ nekoj me vodi glas,
mojot pogled žedno oči ti pie,
zlaten angel vo niv sonot go krie.

Štom sonot ḱe go sretneš ḱe doznaeš,
vo nego noḱva ḱe me prepoznaeš.
Togaš Sinot božji ḱe se rodi,
do mene niz sonot da te vodi.

Gospod e večen, večna si ti,
za mene druga ne postoi,
nikoj ko mene ne može tolku,
tolku silno da te saka.

Te ĺubam sè do solzi te sonuvam,
vo burite od strasti potonuvam.
Glasot Božji eve pak se glasi,
sonot verno čeka da me spasi.

Gospod e večen, večna si ti,
za mene druga ne postoi,
nikoj ko mene ne može tolku da te saka.

Gospod e eden, a srca dve,
moevo srce e za tebe.
Toa bez kompas kon tebe brodi,
nego noḱva sonot ḱe go vodi.
Sonot noḱva nego ḱe go vodi

Submitted by Guest on Mon, 01/12/2008 - 16:08
Last edited by san79 on Wed, 23/03/2016 - 18:19

Video

Comments