عشق (Aime)

French

Aime

C'est un fruit sucré que l'univers et la terre ensemence
Un cadeau divin qui t'es offert
Si tu crois à cette chance
La vie s'arrange pour nous donner
L'autre moitier d'orange

C'est un voyage au creux de la chair
Ou la guerre n'existe pas
La preuve que chacune de tes prieres sinceres trouvera
Une reponse malgré l'abscence
Des que l'amour s'avance

Aime,
La vie est tellement belle
Des que tu deviens celle ou celui qui aime
La certitude que l'autre est essentiel
C'est un rendez-vous comme un cadeau du ciel

Aime,
Et fous toi de la haine
Ne redeviens pas celle ou celui qui peine
La solitude est un chemin cruel
N'oublie jamais que l'amour est eternelle

C'est une caresse et l'on tremble ensemble
On s'y attendait plus
C'est un regard qui nous ressemble au visage
De cet inconnu
Soudain les larmes inondent nos coeurs
On etreint le bonheur

Aime,
La vie est tellement belle
Des que tu deviens celle ou celui qui aime
La certitude que l'autre est essentiel
C'est un rendez-vous comme un cadeau du ciel

Aime,
Et fou toi de la haine
Ne redeviens pas celle ou celui qui peine
La solitude est un chemin cruel
N'oublie jamais que l'amour est eternelle

See video
Try to align
Persian translation

عشق

میوه ی شیرینی است که در گیتی و زمین کاشته شده است
هدیه ای الهی است که به شما داده شده
اگر به این فرصت باور داشته باشی
زندگی گوناگونی خود را به نشان میدهد
مانند نیمه ی دیگر یک پرتقال

این سفری است به گوشت تو خالی
جایی خالی از جنگ
که هریک از دعاهای خالص دیده خواهد شد
پاسخ بر خلاف عدم وجود
به محض آن که عشق به جلو حرکت کند

عشق
زندگی بسیار زیباست
به محض آنکه به کسی که دوستش داری تبدیل شوی
قطعا طرف دیگر نیز ضروری است
این مواجهه مانند هدیه ای از بهشت است

عشق
و از نفرت دوری کن
دوباره تبدیل به کسی نشو که مبارزه می کند
تنهایی یک راه ظالمانه است
هرگز فراموش نکن که عشق ابدی است

در آغوش کشیدن ها و لرزش های باهم
ما منتظر چیزهای بیشتری هستیم
این نگاه کردن ات که به نظرمی رسد شبیه
چهره ای است که ناشناخته است
ناگهان سیل اشک قلبمان جاری می شود
و خوشبختی را در آغوش میگیریم

عشق
زندگی بسیار زیباست
به محض آنکه به کسی که دوستش داری تبدیل شوی
قطعا طرف دیگر نیز ضروری است
این مواجهه مانند هدیه ای از بهشت است

عشق
و از نفرت دوری کن
دوباره تبدیل به کسی نشو که مبارزه می کند
تنهایی یک راه ظالمانه است
هرگز فراموش نکن که عشق ابدی است

Submitted by masih on Sun, 20/05/2012 - 15:36
thanked 9 times
UserTime ago
mehrnoush2 years 26 weeks
Guests thanked 8 times
More translations of "Aime"
French → Persian - masih
Please help to translate "Aime"
Comments