That's not the solution (Això no és la solució)

Catalan

Això no és la solució

Això no és la solució
proposar prohibicions
No seguir el seu joc
saber on és, on para el teu lloc

Prendre cura dels teus mots
ser tu mateix el teu pilot
No caure en els seus errors

Això no és la solució
Proposar prohibicions
Això no és la solució

No es tracta de ser botxins assassins
mira el teu cor ben endins
ni amagar-se com ratolins
ni capturar molts grans botins

Crear un món sense cretins
poder fer el nostre camí
i seguir, si, i construir

Això no és la solució
Proposar prohibicions
Això no és la solució

Surfin' Surfin'
Surfeja el què vindrà
no ordenis ni aniquilis
que al mar no pots enganyar

Dubidubidu Dubidubidu
Reinventa el què t'arriba
que aquest mar t'ofegarà

Mira amb qui véns, mira qui roba,
mira qui sembra vents!
Baixa pistoles i canons,
que són temps de lluita,
revolta i passions!

Lluita i fes el trapella
entre la foscor i la claror de les estrelles.
La sang segueix sent cirera
apunta i dispara paraules vertaderes!

Que a tu no t'han fet res?
Rescriu la història
i recorda Bertolt Brecht.
Que encara no t'has encès?

On és la línia divisòria
entre la plusvàlua i els drets?
Que encara no veus que van a per tu?
A quants ofegaran abans que no quedi ningú?

Sigues astuta, astut,
apaga'ls la llum
i tria el moment oportú!

Ara ja sabem molt bé
amb qui véns.
Davant del teu vent de tempesta
hem ensenyat les dents.

La nostra solució:
tallar el problema arran de terra,
la nostra solució:
alliberar la fera!

Surfin' Surfin'
Surfeja el què vindrà
no ordenis ni aniquilis
que al mar no pots enganyar

Dubidubidu Dubidubidu
Reinventa el què t'arriba
que aquest mar t'ofegarà

Submitted by petteri_t on Sun, 01/04/2012 - 12:37
Try to align
English translation

That's not the solution

That's not the solution
propose prohibitions.
Don't follow his game
know where it is, where are your site.

Be careful of your words
be yourself your pilot.
Don't fall in his mistakes.

That's not the solution
propose prohibitions.
That's not the solution.

It's not about to be the executioner
look at your heart very deep
not even hide like a mouse
not even to capture so much thieveries

Create a world without cretins
Can do our way
and continue, yes, and build

That's not the solution
propose prohibitions.
That's not the solution.

Surfin' surfin'
Surf what will come
don't organize or annihilate
'cause you can not deceive the sea.

Dubidubidu Dubidubidu
Reinvent what you'll get
'cause this sea will drown you

Look with who you come, look who steal,
look who sows the wind!
Take down guns and cannons
'cause we are in fight time,
rebellion and passions!

Fight and be naughty
between the darkness and clarity of the stars.
The blood remains being cherry
Aim and shoot true words!

What, what are they make you something?
Rewrite the history
and remember Bertolt Brecht.
What, Do you no set fire you yet?

Where's the dividing line
between the gain and the rights?
Don't you already see that it refers to you?
How many people they drown before there is nobody?

Be clever (fem.), clever (male)
Turn off the lights
and choose at the right mooment!

Now we know so good
with who you come
In front of your wind of storm
we had teached the teeth.

Our solution:
erradicate the problem altogether,
our solution:
release the beast!

Surfin' surfin'
Surf what will come
don't organize or annihilate
'cause you can not deceive the sea.

Dubidubidu Dubidubidu
Reinvent what you'll get
'cause this sea will drown you

Submitted by MLeblanc on Mon, 17/06/2013 - 15:33
Author's comments:

There's some parts so dificult to translate.

thanked 1 time
Guests thanked 1 time
Pirat's Sound Sistema: Top 6
Comments