الان دلتنگتم (Already Missing You)

English

Already Missing You

Driving all night just to say goodbye
Windows down, hear in the wind
Hang up the phone it will be a long night
Empty pillows, 2 AM
 
I cannot pretend I won't be lonely
Every minute that you're gone
But trust me, in the end it will be worth it
'Cause baby you're the one
 
I can't even face the daylight
'Cause I'm already missing you
Baby we'll say we'll be alright
But I'm already missing you
 
You got me lo-lo-lo-loving you
Lo-lo-lo-loving you
You got me lo-lo-lo-loving you
Lo-lo-lo-loving you
 
Loving you
Loving you
 
I'm missing your touch, I'm missing your smile
Love to feel your hands on my skin
Feeling a rush, it makes me go wild
Crazy how you know what I think
 
I cannot pretend I won't be lonely
Every minute that you're gone
But trust me, in the end it will be worth it
'Cause baby you're the one
 
I can't even face the daylight
'Cause I'm already missing you
Baby we'll say we'll be alright
But I'm already missing you
 
You got me lo-lo-lo-loving you
Lo-lo-lo-loving you
You got me lo-lo-lo-loving you
Lo-lo-lo-loving you
 
See the clouds, close my eyes
Wishing I could stop the hands of time
Make this kiss last forever
Forever, we gonna live our lives
But that won't stop me from loving you
 
I can't even face the daylight
'Cause I'm already missing you
Baby we'll say we'll be alright
But I'm already missing you
 
You got me lo-lo-lo-loving you
Lo-lo-lo-loving you
You got me lo-lo-lo-loving you
Lo-lo-lo-loving you
 
Loving you
Loving you
 
Driving all night just to say goodbye
Windows down, hear in the wind
I'm mad at myself, I'm struggling now
But we've done this again and again
 
Submitted by Lyncher on Sat, 05/10/2013 - 14:21
Last edited by Miley_Lovato on Tue, 19/07/2016 - 16:40
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

الان دلتنگتم

تمام شب رانندگی میکنم تا (بتوانم)خداحافظی کنم
پنجره ها باز هستند،موهایم در باد حرکت میکنند
تلفن را قطع میکنم،شب طولانی ای خواهد بود
بالش های خالی،ساعت دو نیمه شب
 
نمیتوانم تظاهر کنم که تنها نخواهم بود
هر دقیقه ای که نیستی
ولی بهم اعتماد کن،در آخر ارزش همه اینها را خواهد داشت
چون عزیزم تو تنها کسمی
 
حتی با روشنایی روز هم نمیتوانم مواجه بشوم
چون حالا دلتنگتم
عزیزم،میگوئیم که حال مان خوب خواهد بود
ولی الان دلتنگتم
 
باعث شدی عاشقت بشوم
عاشقت بشوم
باعث شدی عاشقت بشوم
عاشقت بشوم
 
دلم برای لمس کردنت تنگ شده،دلتنگ لبخندت هستم
عاشق اینم که دستهایت را روی پوستم احساس کنم
شتاب زدگی را احساس کنم،این باعث میشه ناآرام شوم
احمقانه است که میدانی به چه فکر میکنم
 
ابرها را می بینم،چشمهایم را می بندم
کاش میشد دستهای زمان را متوقف کنم
کاری کن این بوسه تا ابد ادامه داشته باشه
تا ابد،زندگی های خودمان را خواهیم داشت
ولی این باعث نمیشود از دوست داشتنت دست بردارم
 
Submitted by media-alone girl on Tue, 08/10/2013 - 15:46
Comments