جدا از هم (Ayrı ayrı)

جدا از هم

تو جمله های جدا از هم
دو تا کلمه جدا ازهمیم
دو تا جاده دور از هم
بی خبر از همدیگه
دو تا شاهد ترسو جدا از هم
دوتا حق السکوت جدا
مثل دو تا دروغیم
دو تا هیچکس
با دو ترن جدا ازهم
رفته رفته با هر نفسی که میکشیم
از هم دور میشیم

Submitted by nedmavi on Mon, 16/07/2012 - 15:19
Original:
thanked 3 times
UserTime ago
haniye52 years 40 weeks
Guests thanked 2 times
Turkish

Ayrı ayrı

Comments
aydin.rezai246     December 7th, 2013

عالی بود