مرا به زندگی باز گردان (Bring Me to Life)

Persian translation

مرا به زندگی باز گردان

Versions: #1#2
تو چگونه می توانی در چشم های من همچون درهای باز خیره شوی؟
تو را به درون خودم راهنمایی می کنم
من کجا اینطور بی حس شده بودم؟
 
بدون روح
روح من جایی سرد خوابیده است
تا زمانی که تو آن جا پیدایش کنی و به سمت خانه راهنماییش کنی
 
مرا در درون بیدار کن
مرا در درون بیدار کن
نامم را صدا بزن و مرا از تاریکی نجات بده
خونم را به جریان پیدا کردن تشویق کن
قبل از اینکه نا تمام بمانم
مرا از هیچ چیز که تبدیل شده ام،نجات ده
 
حالا که می دانم بدون چه چیزی هستم
تو مرا تنها می گذاری
درون من نفس بکش و من را واقعی کن
مرا به زندگی باز گردان
 
مرا در درون بیدار کن
مرا در درون بیدار کن
نامم را صدا بزن و مرا از تاریکی نجات ده
خونم را به جریان پیدا کردن تشویق کن
قبل از اینکه نا تمام بمانم
مرا از هیچ چیز که تبدیل شده ام،نجات ده
مرا به زندگی باز گردان
مرا به زندگی باز گردان
 
بدون لمس تو در درون یخ زده ام
بدون عشقت، عزیزم
فقط تو زندگی در میان مرگ هستی
 
ظاهرا من هزاران سال خوابیده بودم
باید چشمانم را رو به همه چیز بگشایم
 
نگذار اینجا بمیرم
مرا به زندگی باز گردان
 
مرا در درون بیدار کن
مرا در درون بیدار کن
نامم را صدا بزن و مرا از تاریکی نجات ده
خونم را به جریان پیدا کردن تشویق کن
قبل از اینکه نا تمام بمانم
مرا از هیچ چیز که تبدیل شده ام،نجات ده
مرا به زندگی باز گردان
مرا به زندگی باز گردان
 
مرا به زندکی باز گردان، مرا به زندگی باز گردان
مرا به زندگی باز گردان
 
Submitted by Tahmineh.Evanescence on Wed, 15/02/2012 - 19:17
thanked 17 times
UserTime ago
Phoenix_Rising4 years 4 weeks
Miley_Lovato4 years 51 weeks
minuch5 years 3 weeks
edris10005 years 5 weeks
Guests thanked 13 times
English

Bring Me to Life

UserPosted ago
minuch5 years 3 weeks
3
edris10005 years 5 weeks
5
Miley_Lovato5 years 5 weeks
4
Comments