مرا به زندگی باز گردان (Bring Me To Life)

English

Bring Me To Life

 

How can you see into my eyes like open doors?
Leading you down into my core where I’ve become so numb
Without a soul my spirit's sleeping somewhere cold
Until you find it there and lead it back home

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can’t wake up)
Wake me up inside
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blood to run
(I can’t wake up)
Before I come undone
(Save me)
Save me from the nothing I’ve become

Now that I know what I’m without
You can't just leave me
Breathe into me and make me real
Bring me to life

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can’t wake up)
Wake me up inside
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blood to run
(I can’t wake up)
Before I come undone
(Save me)
Save me from the nothing I’ve become

Bring me to life
(I've been living a lie, there's nothing inside)
Bring me to life

Frozen inside without your touch
Without your love, darling
Only you are the life among the dead

All this time I can't believe I couldn't see
Kept in the dark but you were there in front of me
I’ve been sleeping a thousand years it seems
Got to open my eyes to everything
Without a thought, without a voice, without a soul
Don't let me die here
There must be something more
Bring me to life

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can’t wake up)
Wake me up inside
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blood to run
(I can’t wake up)
Before I come undone
(Save me)
Save me from the nothing I’ve become

(Bring me to life)
I’ve been living a lie, there’s nothing inside
(Bring me to life)

Submitted by atfbrt on Mon, 01/12/2008 - 20:50
Last edited by Fary on Sun, 10/11/2013 - 02:21
See video
Try to align
Persian translation

مرا به زندگی باز گردان

Versions: #1#2

تو چگونه می توانی در چشم های من همچون درهای باز خیره شوی؟
تو را به درون خودم راهنمایی می کنم
من کجا اینطور بی حس شده بودم؟

بدون روح
روح من جایی سرد خوابیده است
تا زمانی که تو آن جا پیدایش کنی و به سمت خانه راهنماییش کنی

مرا در درون بیدار کن
مرا در درون بیدار کن
نامم را صدا بزن و مرا از تاریکی نجات بده
خونم را به جریان پیدا کردن تشویق کن
قبل از اینکه نا تمام بمانم
مرا از هیچ چیز که تبدیل شده ام،نجات ده

حالا که می دانم بدون چه چیزی هستم
تو مرا تنها می گذاری
درون من نفس بکش و من را واقعی کن
مرا به زندگی باز گردان

مرا در درون بیدار کن
مرا در درون بیدار کن
نامم را صدا بزن و مرا از تاریکی نجات ده
خونم را به جریان پیدا کردن تشویق کن
قبل از اینکه نا تمام بمانم
مرا از هیچ چیز که تبدیل شده ام،نجات ده
مرا به زندگی باز گردان
مرا به زندگی باز گردان

بدون لمس تو در درون یخ زده ام
بدون عشقت، عزیزم
فقط تو زندگی در میان مرگ هستی

ظاهرا من هزاران سال خوابیده بودم
باید چشمانم را رو به همه چیز بگشایم

نگذار اینجا بمیرم
مرا به زندگی باز گردان

مرا در درون بیدار کن
مرا در درون بیدار کن
نامم را صدا بزن و مرا از تاریکی نجات ده
خونم را به جریان پیدا کردن تشویق کن
قبل از اینکه نا تمام بمانم
مرا از هیچ چیز که تبدیل شده ام،نجات ده
مرا به زندگی باز گردان
مرا به زندگی باز گردان

مرا به زندکی باز گردان، مرا به زندگی باز گردان
مرا به زندگی باز گردان

Submitted by Tahmineh.Evanescence on Wed, 15/02/2012 - 19:17
thanked 17 times
UserTime ago
Phoenix_Rising2 years 32 weeks
Miley_Lovato3 years 27 weeks
minuch3 years 31 weeks
edris10003 years 33 weeks
Guests thanked 13 times
UserPosted ago
minuch3 years 31 weeks
3
edris10003 years 33 weeks
5
Miley_Lovato3 years 33 weeks
4
Comments