بدرود (Bu bir veda)

بدرود

Versions: #1#2

اين بدرودي است، و تبسمي
بر آفتاب تابستان؛
و بر دمي از عطر خوش هواي كوهساران
در زير نور نقره فام مهتاب تابان.
بدرودي است
بر عشق‌هاي گم گشته؛ و بر زندگي
من شكست خورده‌اي ام،
از عشق‌هاي بي پايان؛
مغلوب آرزوهاي بزرگ؛
مغلوب زندگي.
در عشق‌هاي ژرف واماندم و مغلوب؛
و مغلوب زندگي
در عشق‌هاي ژرف واماندم و مغلوب

Submitted by affetmek on Thu, 01/03/2012 - 10:55
Original:
thanked 37 times
UserTime ago
landa20123 years 4 weeks
Ava_mbehbahani3 years 28 weeks
Sbarajas4163 years 46 weeks
edris10003 years 49 weeks
Guests thanked 33 times
Turkish

Bu bir veda

Video Lyrics
See video
UserPosted ago
pouria_zada3 years 44 weeks
3
Sbarajas4163 years 46 weeks
5
edris10003 years 49 weeks
5
Comments