بدرود (Bu bir veda)

Persian translation

بدرود

Versions: #1#2
اين بدرودي است، و تبسمي
بر آفتاب تابستان؛
و بر دمي از عطر خوش هواي كوهساران
در زير نور نقره فام مهتاب تابان.
بدرودي است
بر عشق‌هاي گم گشته؛ و بر زندگي
من شكست خورده‌اي ام،
از عشق‌هاي بي پايان؛
مغلوب آرزوهاي بزرگ؛
مغلوب زندگي.
در عشق‌هاي ژرف واماندم و مغلوب؛
و مغلوب زندگي
در عشق‌هاي ژرف واماندم و مغلوب
 
Submitted by affetmek on Thu, 01/03/2012 - 10:55
thanked 38 times
UserTime ago
landa20124 years 11 weeks
Ava_mbehbahani4 years 34 weeks
Sbarajas4165 years 5 days
edris10005 years 3 weeks
Guests thanked 34 times
Turkish

Bu bir veda

Please help to translate "Bu bir veda"
UserPosted ago
pouria_zada4 years 50 weeks
3
Sbarajas4165 years 5 days
5
edris10005 years 3 weeks
5
Comments