بدرود (Bu bir veda)

Persian translation

بدرود

Versions: #1#2
اين بدرودي است، و تبسمي
بر آفتاب تابستان؛
و بر دمي از عطر خوش هواي كوهساران
در زير نور نقره فام مهتاب تابان.
بدرودي است
بر عشق‌هاي گم گشته؛ و بر زندگي
من شكست خورده‌اي ام،
از عشق‌هاي بي پايان؛
مغلوب آرزوهاي بزرگ؛
مغلوب زندگي.
در عشق‌هاي ژرف واماندم و مغلوب؛
و مغلوب زندگي
در عشق‌هاي ژرف واماندم و مغلوب
 
Submitted by affetmek on Thu, 01/03/2012 - 10:55
thanked 37 times
UserTime ago
landa20123 years 19 weeks
Ava_mbehbahani3 years 43 weeks
Sbarajas4164 years 9 weeks
edris10004 years 12 weeks
Guests thanked 33 times
Turkish

Bu bir veda

See video
UserPosted ago
pouria_zada4 years 7 weeks
3
Sbarajas4164 years 9 weeks
5
edris10004 years 12 weeks
5
Comments