اسمم رو صدا كن (Call My Name)

اسمم رو صدا كن

فكر ميكني وقتي اسمم رو صدا ميكني چه احساسي دارم
طوري كه عوض ميشم منو گيج ميكني
فكر ميكني وقتي اسمم رو صدا ميكني چه احساسي دارم
اسمم، اسمم رو بگو عزيزم

بله دوست دارم جوري كه ميدونم بگي كه ار هم جدا بوديم
دايره بي پايانيه كه به طرف قلبم پرتاب ميشه

با گفتن اينكه من، من، من
كاري كه باهام ميكني رو دوست دارم
ميخوام باهام بموني
من، من، من
آنقدر دوستت دارم كه ميزارم بري

فكر ميكني چه احساسي دارم وقتي اسمم رو صدا ميكني
طوري كه عوض ميشم منو گيج ميكني
وقتي اسمم رو صدا ميكني فكر ميكني چه احساسي دارم
اسمم، اسمم رو بگو عزيزم
فكر ميكني وقتي اسمم رو صدا ميكني چه احساسي دارم
طوري كه عوض ميشم منو گيج ميكني
فكر ميكني وقتي اسمم رو صدا ميكني چه احساسي دارم
اسمم، اسمم رو بگو عزيزم

يه فكر دائميه كه عشقم وقتم رو پر ميكنه
تصويرت كه داره در ذهنم بازي ميكنه كافيه

با گفتن اينكه من، من، من
كاري كه باهام ميكني رو دوست دارم
ميخوام كنارم بموني
من، من، من
آنقدر دوستت دارم كه ميزارم بري

فكر ميكني چه احساسي دارم وقتي اسمم رو صدا ميكني
طوري كه عوض ميشم منو گيج ميكني
وقتي اسمم رو صدا ميكني فكر ميكني چه احساسي دارم
اسمم، اسمم رو بگو عزيزم
فكر ميكني وقتي اسمم رو صدا ميكني چه احساسي دارم
طوري كه عوض ميشم منو گيج ميكني
فكر ميكني وقتي اسمم رو صدا ميكني چه احساسي دارم
اسمم، اسمم رو بگو عزيزم

اوه وقتي اسمم رو صدا ميكني
اوه، اوه، اوه
اوه وقتي اسمم رو صدا ميكني
اوه، اوه، اوه
اسمم رو بگو عزيزم
اوه وقتي اسمم رو صدا ميكني
اوه، اوه، اوه
اوه وقتي اسمم رو صدا ميكني
اوه، اوه، اوه
اسمم رو بگو عزيزم

Submitted by orkideh on Tue, 19/06/2012 - 15:55
Original:
thanked 6 times
Guests thanked 6 times
English

Call My Name

Video Lyrics
See video
Comments