دلقک ها(حالا میتونی من رو ببینی؟) [ Clowns (Can you see me now ?) ]

Persian translation

دلقک ها(حالا میتونی من رو ببینی؟)

حالا میتونی من رو ببینی؟حالا میتونی من رو ببینی؟
میتونی ببینی؟میتونی ببینی؟
 
کی میدونه این اشکهای معلق
کجا فرود میان؟
توی جنگلهای شناور و معلق
(یا) تقاطع دریاهای آزاد و مواج
یه بوسه بفرست,به سمت هوا میدودم
گذشته رو ترک میکنم و به ناکجا آباد می رسم
جنگلهای معلق,دلقکها دور و بر تو هستند
 
دلقکهایی که فقط اجازه میدند بدونی
که احساستت رو به کجا میفرستی
دلقکها دور و بر تو هستند
این صلیبیه که باید حملش کنم
تموم این سیاهی و ظلم مایوس میشه
این یه موقعیت اضطراریه
(مگه)چشمهات رو از من قایم نمیکنی؟
حالا چشمهات رو باز کن و و من رو ببین
 
حالا میتونی من رو ببینی؟میتونی ببینی؟حالا میتونی من رو ببینی؟
 
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
حالا میتونی من رو ببینی؟
 
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
حالا میتونی من رو ببینی؟
حالا میتونی من رو ببینی؟
میتونی ببینی که دلقکها دور و برت هستند؟
 
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
حالا میتونی من رو ببینی؟
معلق,معلق,معلق,معلق
 
ببین که اینجا,به هیچ چیز وابسته نیستم
بلکه از وابسته شدن دوری میکنم,رازهام رو به هیچکس نمیگم
ببین که هلت میدم,اگه بعدا انکار کردم,یا یه نقشه بکش
یا آرزو کن
اگه ازت میخوام که نمونی(بخاطر اینه:)
 
دلقکهایی که فقط اجازه میدند بدونی
که احساستت رو به کجا میفرستی
دلقکها دور و بر تو هستند
این صلیبیه که باید حملش کنم
تموم این سیاهی و ظلم مایوس میشه
این یه موقعیت اضطراریه
(مگه)چشمهات رو از من قایم نمیکنی؟
حالا چشمهات رو باز کن و و من رو ببین
 
حالا میتونی من رو ببینی؟میتونی ببینی؟حالا میتونی من رو ببینی؟
 
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
حالا میتونی من رو ببینی؟
 
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
حالا میتونی من رو ببینی؟
حالا میتونی من رو ببینی؟
میتونی ببینی که دلقکها دور و برت هستند؟
 
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
حالا میتونی من رو ببینی؟
میتونی ببینی؟
 
Submitted by minuch on Tue, 01/05/2012 - 18:52
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
English

Clowns (Can you see me now ?)

Can you see me now ? Can you see me now ?
(Can you see, can you see...)
 
All this weeping in the air,
Who can tell where it will fall ?
Through floating forests in the air
'Cross the rolling open sea.
Blow a kiss, I run through air.
 

More

Please help to translate "Clowns (Can you see me now ?)"
Comments