دلقک ها(حالا میتونی من رو ببینی؟) [ Clowns (Can you see me now ?) ]

English

Clowns (Can you see me now ?)

Can you see me now ? Can you see me now ?
(Can you see, can you see...)
 
All this weeping in the air,
Who can tell where it will fall ?
Through floating forests in the air
'Cross the rolling open sea.
Blow a kiss, I run through air.
Leave the past find nowhere,
Floating forests in the air, clowns all around you.
 
Clowns that only let you know
Where you let your senses go.
Clowns all around you
It's a cross I need to bear.
All this black and cruel despair
This is an emergency
Don't you hide your eyes from me
Open them and see me now.
 
Can you see me now ? (Can you see ?) Can you see me now?
Can you see ?
Can you see ?
Can you see ?
Can you see me now ?
 
Can you see ?
Can you see ?
Can you see me now ?
Can you see me now ?
Can you see clowns all around you ?
 
Can you see ?
Can you see ?
Can you see ?
Can you see me now ?
Floating, floating, floating, floating.....
 
See me here in the air not holding on to anywhere
But holding on so beware I have secrets I won't share.
See me here pushing you if I then deny I do contemplate or wish away
If I ask you not to stay
 
Clowns that only to let you know
Where you let your senses go
Clowns all around you
It's a cross I need to bear
All this black and cruel despair,
This is an emergency
Don't you hide your eyes from me ?
Open them and see me now.
 
Can you see me now ? (Can you see ?) Can you see me now?
Can you see ?
Can you see ?
Can you see ?
Can you see me now ?
 
Can you see ?
Can you see ?
Can you see me now ?
Can you see me now ?
Can you see clowns all around you ?
 
Can you see ?
Can you see ?
Can you see ?
Can you see me now ?
Can you see.....
 
Submitted by Effily on Sat, 26/11/2011 - 17:06
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

دلقک ها(حالا میتونی من رو ببینی؟)

حالا میتونی من رو ببینی؟حالا میتونی من رو ببینی؟
میتونی ببینی؟میتونی ببینی؟
 
کی میدونه این اشکهای معلق
کجا فرود میان؟
توی جنگلهای شناور و معلق
(یا) تقاطع دریاهای آزاد و مواج
یه بوسه بفرست,به سمت هوا میدودم
گذشته رو ترک میکنم و به ناکجا آباد می رسم
جنگلهای معلق,دلقکها دور و بر تو هستند
 
دلقکهایی که فقط اجازه میدند بدونی
که احساستت رو به کجا میفرستی
دلقکها دور و بر تو هستند
این صلیبیه که باید حملش کنم
تموم این سیاهی و ظلم مایوس میشه
این یه موقعیت اضطراریه
(مگه)چشمهات رو از من قایم نمیکنی؟
حالا چشمهات رو باز کن و و من رو ببین
 
حالا میتونی من رو ببینی؟میتونی ببینی؟حالا میتونی من رو ببینی؟
 
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
حالا میتونی من رو ببینی؟
 
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
حالا میتونی من رو ببینی؟
حالا میتونی من رو ببینی؟
میتونی ببینی که دلقکها دور و برت هستند؟
 
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
حالا میتونی من رو ببینی؟
معلق,معلق,معلق,معلق
 
ببین که اینجا,به هیچ چیز وابسته نیستم
بلکه از وابسته شدن دوری میکنم,رازهام رو به هیچکس نمیگم
ببین که هلت میدم,اگه بعدا انکار کردم,یا یه نقشه بکش
یا آرزو کن
اگه ازت میخوام که نمونی(بخاطر اینه:)
 
دلقکهایی که فقط اجازه میدند بدونی
که احساستت رو به کجا میفرستی
دلقکها دور و بر تو هستند
این صلیبیه که باید حملش کنم
تموم این سیاهی و ظلم مایوس میشه
این یه موقعیت اضطراریه
(مگه)چشمهات رو از من قایم نمیکنی؟
حالا چشمهات رو باز کن و و من رو ببین
 
حالا میتونی من رو ببینی؟میتونی ببینی؟حالا میتونی من رو ببینی؟
 
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
حالا میتونی من رو ببینی؟
 
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
حالا میتونی من رو ببینی؟
حالا میتونی من رو ببینی؟
میتونی ببینی که دلقکها دور و برت هستند؟
 
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
میتونی ببینی؟
حالا میتونی من رو ببینی؟
میتونی ببینی؟
 
Submitted by minuch on Tue, 01/05/2012 - 18:52
Comments