توطئه چیدن

English

Conspire

While I lie here burning
you're encased in ice
With tainted eyes upon your tainted soul
It's no wonder I'm so cold
A terrible thing I'm learning
as tears are turned to ice
These four walls will be my dreaded foes
As I rot here in this hole

Do you conspire to hold me down?
Do you conspire to hold?
Do you conspire to hold me down?
Have I wasted a dream?

Restless seas will murder me tonight
As you appease effortlessly the open mouths of hungry thieves
There'll be no silent empathy inside
No color or shades of hope

Submitted by Shahrzad A on Thu, 02/08/2012 - 08:48
Last edited by saeedgnu on Wed, 27/08/2014 - 18:51
See video
Try to align
Persian translation

توطئه چیدن

در حالی که من اینجا دراز کشیدم و دارم میسوزم
تو در یخ پوشیده شدی
با چشمانی آلوده به روی روح آلوده ات
تعجبی نداره که من خیلی سردمه
یه چیز وحشتناکی که یاد گرفتم اینه که
اشک ها به یخ تبدیل میشن
این چهارتا دیوار دشمنان مخوف من خواهند بود
درحالی که من در این سوراخ فاسد خواهم شد

تو توطئه کردی که من رو پایین نگه داری؟
تو توطئه کردی که نگه داری؟
تو توطئه کردی که من رو پایین نگه داری؟
آیا من یه رویا رو از دست دادم؟

دریاهای متلاطم امشب من رو به قتل خواهند رسوند
در حالی که تو هیچ تلاشی برای ساکت کردن دهان های باز دزدان گرسنه نمی کنی
هیچ سکوت همدلی از درون نخواهد بود
هیچ رنگ یا سایه ای از امید...

Submitted by aida.daisy on Sat, 04/08/2012 - 15:04
thanked 4 times
Guests thanked 4 times
Comments