خزیدن بالای تپه (Crawling up a hill)

English

Crawling up a hill

Every morning (a)bout half past eight,
My Mummer wakes me says,
"Don't be late",
Get to the office, tryin' to concentrate,
My life is just a slow train crawling up a hill.

So I stop one day to figure it out,
I'll quit my job without a shadow of a doubt,
To sing the blues that I know about,
My life is just a slow train crawling up a hill.

Minute after minute,
Second after second,
Hour after hour goes by,
Working for a rich girl,
Staying just a poor girl,
Never stop to wonder why.

So here I am in London town,
A better scene I'm gonna be around,
The kind of music that won't bring me down,
My life is just a slow train crawling up a hill.

Every morning (a)bout half past eight,
My Mummer wakes me says,
"Don't be late",
I get to the office, tryin' to concentrate,
My life is like a slow train crawling up a hill.

So I stop one day to figure it out,
I'll quit my job without a shadow of a doubt,
To sing the blues that I know about,
My life is just a slow train crawling up a hill.

Minute after minute,
Second after second,
Hour after hour goes by,
Working for a rich girl,
Staying just a poor girl,
Never stop to wonder why.

So here I am in London town,
A better scene I'm gonna be around,
The kind of music that won't bring me down,
Life is just a slow train.

So here I am in London town,
A better scene I'm gonna be around,
The kind of music that won't bring me down,
My life is just a slow train crawling up a hill

Submitted by punca on Mon, 06/12/2010 - 06:12
Try to align
Persian translation

خزیدن بالای تپه

هرروز صبح حدود یک ساعت بعد از هشت
مامانم منو بیدار میکنه و میگه
دیر نکن
برو اداره،سعی کن تمرکز کنی
زندگی من فقط یه قطار آهسته است که بالای یک تپه
میخزد

بنابراین یک روز من متوقف شدم واقعیت را بفهمم
من شغلم رو بدون ذره ای تردید ترک خواهم کرد
تا ترانه های غمگینی را که بلدم بخوانم
زندگی من فقط یه قطار آهسته است که بالای یک تپه میخزد

دقیقه پشت دقیقه
ثانیه پشت ثانیه
ساعت پشت ساعت میگذرد
کارکردن برای یک دختر ثروتمند
یک دختر فقیر ماندن
هرگز نپرسیدم چرا

بنابراین من اینجا در شهر لندنم
حسی بهتر من میخوام این حوالی باشم
این نوع از موسیقی هرگز مرا من نمی اندازد
زندگی من فقط یه قطار آهسته است که بالای یک تپه میخزد

هرروز صبح حدود یک ساعت بعد از هشت
مامانم منو بیدار میکنه و میگه
دیر نکن
برو اداره،سعی کن تمرکز کنی
زندگی من فقط یه قطار آهسته است که بالای یک تپه
میخزد

بنابراین یک روز من متوقف شدم واقعیت را بفهمم
من شغلم رو بدون ذره ای تردید ترک خواهم کرد
تا ترانه های غمگینی را که بلدم بخوانم
زندگی من فقط یه قطار آهسته است که بالای یک تپه میخزد

دقیقه پشت دقیقه
ثانیه پشت ثانیه
ساعت پشت ساعت میگذرد
کارکردن برای یک دختر ثروتمند
یک دختر فقیر ماندن
هرگز نپرسیدم چرا

بنابراین من اینجا در شهر لندنم
حسی بهتر من میخوام این حوالی باشم
این نوع از موسیقی هرگز مرا من نمی اندازد
زندگی من فقط یه قطار آهسته است که بالای یک تپه میخزد

بنابراین من اینجا در شهر لندنم
حسی بهتر من میخوام این حوالی باشم
این نوع از موسیقی هرگز مرا من نمی اندازد
زندگی من فقط یه قطار آهسته است که بالای یک تپه میخزد

Submitted by nazzanien on Wed, 02/05/2012 - 15:47
Author's comments:

i hope nobody to have such this lifestyle!!!
امیدوارم هیچ کسی چنین سبک زندگی نداشته باشد!!!

thanked 1 time
UserTime ago
Armageddon683 years 29 weeks
More translations of "Crawling up a hill"
English → Persian - nazzanien
Comments