قبل از سپیده دم (Before The Dawn)

قبل از سپیده دم

Versions: #1#2

باز هم بعد از تاریکی من رو ملاقات کن
و من تو رو نگه خواهم داشت
من بجز دیدن تو هیچی نمیخوام
و شاید امشب به یه جای دور پرواز کنیم
ما قبل از سپیده دم گم خواهیم شد

اگه شب میتونست تو رو یه جایی نگه داره
که من تو رو ببینم,عشق من
اونطوری هیچ وقت نمیتونستم از این رویا بیدار بشم
و شاید امشب به یه جای دور پرواز کنیم
ما قبل از سپیده دم گم خواهیم شد

یه جوری میفهمم که دیگه نمیتونیم از این رویا
بیدار بشیم
این واقعی نیست,اما به ما تعلق داره

شاید امشب به یه جای دور پرواز کنیم
ما قبل از سپیده دم گم خواهیم شد

شاید امشب به یه جای دور پرواز کنیم
ما قبل از سپیده دم گم خواهیم شد

Submitted by minuch on Wed, 04/04/2012 - 12:59
Original:
thanked 2 times
UserTime ago
leila_persian_girl3 years 44 weeks
Guests thanked 1 time
English

Before The Dawn

Video Lyrics
See video
UserPosted ago
leila_persian_girl3 years 44 weeks
4
Comments