خیلی تلاش نکن (Don't Try So Hard)

English

Don't Try So Hard

If you're searching out for something
Don't try so hard
If you're feeling kinda nothing
Don't try so hard
When your problems seem like mountains
You feel the need to find some answers
You can leave it for another day
Don't try so hard

But if you fall and take a tumble it won't be far
If you fail you mustn't grumble
Thank your lucky stars
Just savour every mouthful
And treasure every moment
When the storms are raging round you
Stay right where you are

Oh don't try so hard
Oh don't take it all to heart
It's only fools they make these rules
Don't try so hard

One day you'll be a sergeant major
Oh you'll be so proud
Screaming out your bloody orders
Hey but not too loud
Polish all your shiny buttons
Dress as lamb instead of mutton
But you never had to try to stand out from the crowd

Oh what a beautiful world
This is the life for me
Oh what a beautiful world
It's the simple life for me
[Oo-oo-oo-oo]

Oh don't try so hard
Oh don't take it all to heart
It's only fools they make these rules
Don't try so hard
Don't try so hard
Don't try so hard.

Submitted by turcanin on Sun, 18/12/2011 - 14:51
Try to align
Persian translation

خیلی تلاش نکن

اگر به دنبال چیزی می گردی

خیلی تلاش نکن

اگر احساسی نداری

خیلی تلاش نکن

وقتی به اندازه ی کوه ها مشکل داری

نیاز به پیدا کردن پاسخ هایت را احساس می کنی

ولی می توانی آن را به روز دیگری موکول کنی

خیلی تلاش نکن

ولی اگر زمین خوردی، این را بدان که هدف خیلی هم دور نیست

اگر شکست خوردی، نباید گله کنی

از ستاره های بختت تشکر کن

هر لقمه ای را که بر می داری، اول آن را مزه کن

هر ثانیه را گرامی بدار

وقتی که طوفان نزدیک می شود

همان جایی که هستی محکم بایست

خیلی به خودت فشار نیار

لازم نیست همه ی مشکلات را با قلبت لمس کنی

فقط احمق ها هستند که این قوانین را وضع می کنند

خیلی تلاش نکن

بالاخره روزی به درجات بالا خواهی رسید

روزی احساس غرور خواهی کرد

دستورات خونین خودت را فریاد بکش

البته نه با صدایی خیلی بلند

دکمه های درخشانت را صیقل بده

به جای این که مانند گوشت گوسفند سفت باشی، مانند گوشت بره نرم و لذیذ باش

اما هیچ وقت مجبور نیستی از جمعیت فاصله بگیری

چه دنیای زیبایی!

این زندگی از آن من است

چه دنیای زیبایی!

این زندگی ساده ی من است

خیلی به خودت فشار نیار

لازم نیست همه ی مشکلات را با قلبت لمس کنی

فقط احمق ها هستند که این قوانین را وضع می کنند

خیلی تلاش نکن

خیلی تلاش نکن

خیلی تلاش نکن

Submitted by edris1000 on Sun, 15/01/2012 - 11:33
thanked 2 times
Guests thanked 2 times
Comments