انتهای رویاها

English

End Of The Dream

 

I found a grave
Brushed off the face,
Felt your light...
And I remember why I know this place.

I found a bird
Closing her eyes...
One last time
And I wonder if she dreamed like me.

As much as it hurts,
Ain’t it wonderful to feel?
So go on and break your wings!
Follow your heart 'til it bleeds!
As we run towards the end of the dream.

I’m not afraid,
I pushed through the pain.
And I’m on fire
I remember how to breathe again.

As much as it hurts,
Ain’t it wonderful to feel?

So go on and break your wings...
Follow your heart 'til it bleeds,
As we run towards the end of the dream.

Why must we fall apart to understand how to fly?
I will find a way
Even without wings...
Follow your heart,
'Til it bleeds...
As we run towards the end of the dream.

Follow your heart,
'Til it bleeds,
And we’ve gone to the end of the dream.

Submitted by Miley_Lovato on Sat, 29/10/2011 - 14:15
Last edited by Miley_Lovato on Wed, 10/07/2013 - 11:56
Submitter's comments:

P/V =A

See video
Try to align
Persian translation

انتهای رویاها

Versions: #1#2

من یه قبر پیدا کردم
روش دست کشیدم تا بخونمش
نور وجود تو رو حس کردم
یادم اومد که چرا اینجا رو میشناسم

یه پرنده پیدا کردم
که چشمهاش رو بسته بود
و برای بار آخر از خودم می پرسم که چی می شد
اگه رویاهایی که این پرنده میبینه مثل رویاهای من باشه

احساس کردنش اونقدر هیجان انگیز نیست که
بخارش حاضر باشی رنج بکشی؟
پس ادامه بده و بالهات رو بشکن
تا زمانی که قلبت کار میکنه (تا زمانی که زنده ای) دنباله روی قلبت باش
همونطور که میدویم تا به انتهای رویاها برسیم

من نمیترسم
من محکوم به تحمل درد هستم
من توی تب و تاب هستم
یادم اومد که چطور یه بار دیگه نفس بکشم

احساس کردنش اونقدر هیجان انگیز نیست که
بخارش حاضر باشی رنج بکشی؟

پس ادامه بده و بالهات رو بشکن
تا زمانی که قلبت کار میکنه (تا زمانی که زنده ای) دنباله روی قلبت باش
همونطور که میدویم تا به انتهای رویاها برسیم

چرا باید برای یاد گرفتن پرواز سقوط کنیم؟
حتی اگه بالی برای پرواز نداشته باشم
بالاخره یه راه پیدا میکنم
تا زمانی که قلبت کار میکنه (تا زمانی که زنده ای)
دنباله روی قلبت باش
همونطور که میدویم تا به انتهای رویاها برسیم

تا زمانی که قلبت کار میکنه (تا زمانی که زنده ای)
دنباله روی قلبت باش
همونطور که میدویم تا به انتهای رویاها برسیم

Submitted by minuch on Sun, 03/06/2012 - 12:39
Last edited by minuch on Wed, 21/08/2013 - 10:01
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
Comments