Падам надолу (Falling Down)

English

Falling Down

You walk and talk
Like you're some new sensation
You move in circles
You don't need an invitation
You spend your money
You can't get no satisfaction
You play it right so you can get the right reaction
 
(Pre-Chorus)
 
It won't be long my darling
Pick up the phone
Nobody's on it
Where are your friends now baby
How are the ones supposed to be there for
 
(Chorus)
 
You (you)
When you're falling down
The world starts spinning out
You (you)
When you're falling down
Now it's not all about
You (you)
When you're falling down
You know I'll be around
When you're falling down, falling down
 
(whisper): You're falling down, down, down, you're falling down.
 
(Verse Two)
 
What's out of place when you look into the mirror?
The truth is blurry but the lies are getting clearer
Your eyes are fixed, your smile is so elastic
You gave me roses but they're all just made of plastic
 
(Pre-Chorus)
 
It won't be long my darling
Pick up the phone
Nobody's on it
Where are your friends now baby
How are the ones supposed to be there for
 
(Chorus)
 
You (you)
When you're falling down
The world starts spinning out
You (you)
When you're falling down
Now it's not all about
You (you)
When you're falling down
You know I'll be around
When you're falling down, falling down
 
(Bridge)
 
Smile for the camera, everybody's looking at ya
Smile for the camera, cause they're all about to trash ya
Smile for the camera, camera, camera, smile for the camera
Who's gonna catch ya?
 
You (you)
 
(Chorus)
 
You (you)
When you're falling down
The world starts spinning out
You (you)
When you're falling down
Now it's not all about
You (you)
When you're falling down
You know I'll be around
When you're falling down, falling down
 
Smile for the camera,
Everybody's looking at ya.
Smile for the camera
'Cause they're all about to trash ya.
 
Submitted by Samane.zt on Thu, 14/04/2011 - 17:45
videoem: 
Align paragraphs
Bulgarian translation

Падам надолу

Ходиш и говориш
Сякаш си някоя нова сензация
Въртиш се в кръг
Не се нуждаеш от покана
Харчиш парите си
И не получаваш удовлетворение
Играеш правилно и можеш да получиш правилна реакция
 
(Пред-превод)
 
Няма да е дълго мили мой
Вдигаш телефона
Никой не се обажда
Къде са приятелите ти сега скъпи
Как са онези които трябва да са там за
 
(Припев)
 
Ти (ти)
Когато падаш надолу
Светът започва да се върти
Ти (ти)
Когато падаш надолу
Сега не се отнася за теб
Ти (ти)
Когато падаш надолу
Знаеш че ще съм наоколо
Когато падаш надолу, падаш надолу
 
(шепти):Ти падаш надолу, надолу, надолу, ти падаш
надолу.
 
(Версия Втора)
 
Това не е мястото където да се огледаш в огледалото
Истината е неясна но лъжите ти се изясняват
Очите ти са подправени, усмивката ти е толкова еластична
Даде ми рози но те са направени от пластмаса
 
(Пред-превод)
 
Няма да е дълго мили мой
Вдигаш телефона
Никой не се обажда
Къде са приятелите ти сега скъпи
Как са онези които трябва да са там за
 
(Припев)
 
Ти (ти)
Когато падаш надолу
Светът започва да се върти
Ти (ти)
Когато падаш надолу
Сега не се отнася за теб
Ти (ти)
Когато падаш надолу
Знаеш че ще съм наоколо
Когато падаш надолу, падаш надолу
 
(Мост)
 
Усмивка за камерата, всички те гледат
Усмивка за камерата, всичките са за боклука
Усмивка за камера, камера, камера,усмивка за камерата
Кой ще те хване
 
Ти (ти)
 
(Припев)
 
Ти (ти)
Когато падаш надолу
Светът започва да се върти
Ти (ти)
Когато падаш надолу
Сега не се отнася за теб
Ти (ти)
Когато падаш надолу
Знаеш че ще съм наоколо
Когато падаш надолу, падаш надолу
 
Усмивка за камерата,
Всички те гледат.
Усмивка за камерата
Защото всичките са за боклука.
 
Submitted by nesi0356 on Sat, 03/01/2015 - 11:48
Comments