عجب احمقی هستم من (Fool That I Am)

Persian translation

عجب احمقی هستم من

عجب احمقی هستم من که عاشقت شدم
و عجب احمقی هستم که فکر میکردم تو هم عاشق منی
 
تو دلم رو بردی و بعد واسم نقش بازی کردی
و رؤیاهام مثل دود سیگار ناپدید شد
 
عجب احمقی بودم که امیدوار بودم تو بفهمی
و فکر میکردم که تو به حرفهام گوش میدی
به نقشه هایی که کشیده بودم
 
اما ما نتونستیم تو چشم هم نگاه کنیم
پس عزیزم
عزیزم
عزیزم این یه خداحافظیه
 
اما
هنوز واسم مهمی
اوه
هنوز واسم مهمی
عجب احمقی هستم من
 
Submitted by saharhekmat on Mon, 05/03/2012 - 20:57
thanked 5 times
UserTime ago
yaserBoleydei2 years 31 weeks
masih4 years 7 weeks
Guests thanked 3 times
English

Fool That I Am

See video
Comments