دوستان (Friends)

English

Friends

Free, free to be myself
Free to need some time
Free to need some help
So I'm reaching baby out
When I'm lonely in the crowd
When the silence gets too loud
I'll be crashing on some couch
 
And even if I never forget you baby
Tonight I’m gonna let your memory baby go
Oh it's sad I know
 
But at least I got my friends
Share a raincoat in the wind
They got my back until the end
If I never fall in love again
Well at least I got my friends
Like a lifeboat in the dark
Saving me from the sharks
Even though I got a broken heart
At least I got my friends, got my friends,
Got my friends, got my friends
Well at least I got my friends
 
I don't wanna think
I just wanna feel
I just want a drink, yeah
So pour another round
And throw it back until it's down
Let’s get lost until we're found again and again
 
And even if I never forget you baby
Tonight I’m gonna let your memory baby go
Oh it's sad I know
 
But at least I got my friends
Share a raincoat in the wind
They got my back until the end
If I never fall in love again
At least I got my friends
Like a lifeboat in the dark
Saving me from the sharks
Even though I got a broken heart
At least I got my friends, got my friends,
Got my friends, got my friends
 
And when the world is upside down, yeah
The sky is full of clouds, yeah
They always come around
It feels like home, like home
And I never have to try
I can be myself and I am never alone
I never feel alone
 
And even if I never forget you baby
Tonight I’m gonna let your memory baby go
Oh it's sad I know
 
But at least I got my friends
Share a raincoat in the wind
They got my back until the end
If I never fall in love again
At least I got my friends
Like a lifeboat in the dark
Saving me from the sharks
Even though I got a broken heart
At least I got my friends, got my friends,
Got my friends, got my friends
At least I got my friends, got my friends,
Got my friends, got my friends
Well at least I got my friends
 
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

دوستان

آزادم,آزادم که خودم باشم
آزادم که به زمان نیاز داشته باشم
آزادم که به کمک نیاز داشته باشم
پس من تونستم عزیزم راهی پیدا کنم به , بیرون
وقتی که من تنهام بین جمعیت
وقتی که صدای سکوت خیلی بلند میشه
من روی نیمکت درهم شکسته خواهم شد
 
و حتی وقتی که من هیچوقت فراموشت نمی کنم عزیزم
عزیزم امشب میخوام اجازه بدم تمام خاطرات تو , برن
اوه این ناراحت کنندست منم میدونم
 
اما حداقل من دوستام رو دارم
قرض دادن یه کت بارونی توی باد
اونا هوامو دارن تا آخرش
اگه هرگز من دوباره تو عشق شکست نخورم
خوب حداقل من دوستام رو دارم
مثل یک کشتی زندگی تو تاریکی
منو از دست کوسه ها نجات میدن
حنی اگه فکر کنن که من قلبی شکسته دارم
حداقل من دوستام رو دارم,دوستانم رو دارم
دوستام رو دارم,دوستام رو دارم
خوب حداقل دوستام رو دارم
 
من نمی خوام فکر کنم
من فقط میخوام حس کنم
من فقط یه مشروب می خوام,آره
پس دور بعدی رو می ریزم
و پرتابش می کنم عقب تا زمین بخوره
بیا گم شیم به جای اینکه دوباره و دوباره پیدا بشیم
 
و حتی وقتی که من هیچوقت فراموشت نمی کنم عزیزم
عزیزم امشب میخوام اجازه بدم تمام خاطرات تو , برن
اوه این ناراحت کنندست منم میدونم
 
اما حداقل من دوستام رو دارم
قرض دادن یه کت بارونی توی باد
اونا هوامو دارن تا آخرش
اگه هرگز من دوباره تو عشق شکست نخورم
خوب حداقل من دوستام رو دارم
مثل یک کشتی زندگی تو تاریکی
منو از دست کوسه ها نجات میدن
حنی اگه فکر کنن که من قلبی شکسته دارم
حداقل من دوستام رو دارم,دوستانم رو دارم
دوستام رو دارم,دوستام رو دارم
خوب حداقل دوستام رو دارم
 
و وقتی که دنیا وارونه بشه,آره
آسمون پر از ابرهاست,آره
اونا همیشه میان این اطراف
این حسی مثل خونه داره,مثل خونه
و من هرگز امتحانش نمی کنم
من می تونم خودم باشم و من هرگز تنها نیستم
من هیچوقت احساس تنهایی نمی کنم
 
و حتی وقتی که من هیچوقت فراموشت نمی کنم عزیزم
عزیزم امشب میخوام اجازه بدم تمام خاطرات تو , برن
اوه این ناراحت کنندست منم میدونم
 
اما حداقل من دوستام رو دارم
قرض دادن یه کت بارونی توی باد
اونا هوامو دارن تا آخرش
اگه هرگز من دوباره تو عشق شکست نخورم
خوب حداقل من دوستام رو دارم
مثل یک کشتی زندگی تو تاریکی
منو از دست کوسه ها نجات میدن
حنی اگه فکر کنن که من قلبی شکسته دارم
حداقل من دوستام رو دارم,دوستانم رو دارم
دوستام رو دارم,دوستام رو دارم
حداقل من دوستام رو دارم,دوستانم رو دارم
دوستام رو دارم,دوستام رو دارم
خوب حداقل دوستام رو دارم
 
Submitted by reza.devil on Tue, 17/04/2012 - 07:35
Comments