دوستان (Friends)

Persian translation

دوستان

آزادم,آزادم که خودم باشم
آزادم که به زمان نیاز داشته باشم
آزادم که به کمک نیاز داشته باشم
پس من تونستم عزیزم راهی پیدا کنم به , بیرون
وقتی که من تنهام بین جمعیت
وقتی که صدای سکوت خیلی بلند میشه
من روی نیمکت درهم شکسته خواهم شد
 
و حتی وقتی که من هیچوقت فراموشت نمی کنم عزیزم
عزیزم امشب میخوام اجازه بدم تمام خاطرات تو , برن
اوه این ناراحت کنندست منم میدونم
 
اما حداقل من دوستام رو دارم
قرض دادن یه کت بارونی توی باد
اونا هوامو دارن تا آخرش
اگه هرگز من دوباره تو عشق شکست نخورم
خوب حداقل من دوستام رو دارم
مثل یک کشتی زندگی تو تاریکی
منو از دست کوسه ها نجات میدن
حنی اگه فکر کنن که من قلبی شکسته دارم
حداقل من دوستام رو دارم,دوستانم رو دارم
دوستام رو دارم,دوستام رو دارم
خوب حداقل دوستام رو دارم
 
من نمی خوام فکر کنم
من فقط میخوام حس کنم
من فقط یه مشروب می خوام,آره
پس دور بعدی رو می ریزم
و پرتابش می کنم عقب تا زمین بخوره
بیا گم شیم به جای اینکه دوباره و دوباره پیدا بشیم
 
و حتی وقتی که من هیچوقت فراموشت نمی کنم عزیزم
عزیزم امشب میخوام اجازه بدم تمام خاطرات تو , برن
اوه این ناراحت کنندست منم میدونم
 
اما حداقل من دوستام رو دارم
قرض دادن یه کت بارونی توی باد
اونا هوامو دارن تا آخرش
اگه هرگز من دوباره تو عشق شکست نخورم
خوب حداقل من دوستام رو دارم
مثل یک کشتی زندگی تو تاریکی
منو از دست کوسه ها نجات میدن
حنی اگه فکر کنن که من قلبی شکسته دارم
حداقل من دوستام رو دارم,دوستانم رو دارم
دوستام رو دارم,دوستام رو دارم
خوب حداقل دوستام رو دارم
 
و وقتی که دنیا وارونه بشه,آره
آسمون پر از ابرهاست,آره
اونا همیشه میان این اطراف
این حسی مثل خونه داره,مثل خونه
و من هرگز امتحانش نمی کنم
من می تونم خودم باشم و من هرگز تنها نیستم
من هیچوقت احساس تنهایی نمی کنم
 
و حتی وقتی که من هیچوقت فراموشت نمی کنم عزیزم
عزیزم امشب میخوام اجازه بدم تمام خاطرات تو , برن
اوه این ناراحت کنندست منم میدونم
 
اما حداقل من دوستام رو دارم
قرض دادن یه کت بارونی توی باد
اونا هوامو دارن تا آخرش
اگه هرگز من دوباره تو عشق شکست نخورم
خوب حداقل من دوستام رو دارم
مثل یک کشتی زندگی تو تاریکی
منو از دست کوسه ها نجات میدن
حنی اگه فکر کنن که من قلبی شکسته دارم
حداقل من دوستام رو دارم,دوستانم رو دارم
دوستام رو دارم,دوستام رو دارم
حداقل من دوستام رو دارم,دوستانم رو دارم
دوستام رو دارم,دوستام رو دارم
خوب حداقل دوستام رو دارم
 
Submitted by reza.devil on Tue, 17/04/2012 - 07:35
thanked 23 times
UserTime ago
bita684 years 18 weeks
Guests thanked 22 times
English

Friends

Free, free to be myself
Free to need some time
Free to need some help
So I'm reaching baby out
When I'm lonely in the crowd
When the silence gets too loud
I'll be crashing on some couch
 

More

Comments