روز های من گذشتن (giden günlerim oldu)

Turkish

giden günlerim oldu

Giden günlerim oldu
Seni anmadım yola bakmadım hâlâ
Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa
Susman da yeterdi son vermem için hayatıma

Tüm güllerim soldu
Sana atmadım taraf olmadım asla
Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa
Gülmen de yeterdi geri gelmem için hayata

Beni alsalar ipe koysalar
Dayanamaz yine kadere salsalar
Gönlüm arıyor titriyorum bak
Sıra gelmeden gidemem ki ben
Tutmaz ellerim seni görmeden
Zaman geçiyor bekliyorum bak

Giden günlerim oldu
Seni anmadım yola bakmadım hâlâ
Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa
Susman da yeterdi son vermem için hayatıma

Tüm güllerim soldu
Sana atmadım taraf olmadım asla
Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa
Gülmen de yeterdi geri gelmem için hayata

Beni alsalar ipe koysalar
Dayanamaz yine kadere salsalar
Gönlüm arıyor titriyorum bak
Sıra gelmeden gidemem ki ben
Tutmaz ellerim seni görmeden
Zaman geçiyor bekliyorum bak

Beni alsalar ipe koysalar
Dayanamaz yine kadere salsalar
Gönlüm arıyor titriyorum bak
Sıra gelmeden gidemem ki ben
Tutmaz ellerim seni görmeden
Zaman geçiyor bekliyorum bak

Beni alsalar ipe koysalar..
Hala titriyorum bak
Sıra gelmeden gidemem ki ben
Hâlâ bekliyorum bak...

Submitted by beyazface on Sun, 06/02/2011 - 02:48
Try to align
Persian translation

روز های من گذشتن

روز های من گذشتن
یادی از تو نکردم ، به جاده نگاه نکردم هنوز
از انجایی که فکر و غم تنهاییم رو نمیشد گفت
سکوتت کافی بود که به زندگیم پایان بدم

همه ی گلهام پژمرده شدن
پرت نکردم بهت، طرفت نیومدم
از انجایی که غم تنهاییم رو نمیتونم بگم
خنده ی تو هم کافی بود که به زندگی برگردم

اگه منو بگیرن و دارم بزنن
بازم منو به یه تقدیر بی وقفه بندازن
قلبم دنبالته ، دارم می لرزم ببین
تا تو نیای نمیتونم برم که
اگه تو رو نبینم دستام دستی رو نمیگیره
زمان میگذره منتظرم ، ببین

روز های من گذشتن
تو رو یاد نکردم و به جاده نگاه نکردم هنوز
از انجایی که غم تنهاییم رو نمیشه گفت
سکوتت کافی بود که به زندگیم پایان بدم

همه ی گلهام پژمرده شدن
پرت نکردم بهت، طرفت نیومدم
از انجایی که فکر و غم تنهاییم رو نمیتونستم بگم
خنده ی تو هم کافی بود که به زندگی برگردم

اگه منو بگیرن و دارم بزنن
بازم منو به یه تقدیر بی وقفه بندازن
قلبم دنبالته ، دارم می لرزم ببین
تا تو نیای نمیتونم برم که
اگه تو رو نبینم دستام دستی رو نمیگیره
زمان میگذره منتظرم ، ببین

اگه منو بگیرن و دارم بزنن
بازم منو به یه تقدیر بی وقفه بندازن
قلبم دنبالته ، دارم می لرزم ببین
تا تو نیای نمیتونم برم که
اگه تو رو نبینم دستام دستی رو نمیگیره
زمان میگذره منتظرم ، ببین

اگه منو بگیرن و دارم بزنن
هنوز می لرزم ببین
تا تو نیای نمیتونم برم که
هنور منتظرم ، ببین

مترجم : علی حسینی

Submitted by ali.hoseyni3 on Sun, 17/08/2014 - 12:16
Last edited by ali.hoseyni3 on Sun, 24/08/2014 - 20:08
Author's comments:

بزنه thanks قربون اونی که

thanked 4 times
Guests thanked 4 times
More translations of "giden günlerim oldu"
Turkish → Persian - ali.hoseyni3
Comments