میرم (Giderim)

Turkish

Giderim

Artık seninle duramam,
Bu akşam çıkar giderim
Hesabım kalsın mahşere
Elimi yıkar giderim

Sen zahmet etme yerinden
Gürültü yapmam derinden
Parmaklarımın üzerinden
Su gibi akar giderim

Artık sürersin bir sefa
Ne cismim kaldı ne cefa
Şikayet etmem bu defa
Dişimi sıkar gierim

Bozarmı sandın acılar
Belaya atlar giderim
Kurşun gibi mavzer gibi
Dağ gibi patlar giderim

Kaybetsem bile herşeyi
Bu aşkı yırtar giderim
Sinsice olmaz gidişim
Kapıyı çarpar giderim

Sana yazdığım şarkıyı
Sazımdan söker giderim
Ben ağlayamam bilirsin
Yüzümü döker giderim.

Köpeklerimden kuşumdan
Yavrumdan cayar giderim
Senden aldığım ne varsa
Yerine koyar giderim.

Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem üzülme,
Kafama sıkar giderim!

Submitted by nedmavi on Wed, 18/07/2012 - 14:47
Try to align
Persian translation

میرم

دیگه نمیتونم باهات بمونم
امشب راهم رو میگیرم ومیرم
حسابم بمونه تا محشر
از همه چیز دست میشویم میرم

زحمت بلند شدن از جا رو بخودت نده
سر وصدای زیادی نمی کنم
از میان انگشتهات
مثل اب رد میشم ومیرم

دیگه خوش میگذرونی
نه جسمم میمونه ونه جفام

دیگه اینبار شکایتی نمی کنم
دندونهام رو بهم میقشارم ومیرم

فکر کردی سختی منو ناراحت میکنه؟
رو بلا میپرم ومیرم
مثل گلوله مثل تفنگ
مثل کوه منفجر میشم ومیرم

حتی اگه همه چیز رو از دست بدم
این عشق رو پاره میکنم ومیرم
موذیانه رفتنم درست نیست
در رو میکوبم میرم

ترانه ای رو که برات نوشتم رو
از سازم میکنم و میرم
میدونی من نمیتونم اشک بریزم
روم رو میریزم ومیرم
از سگهام و پرنده هام
از نور چشمم دل میکنم ومیرم
هر چی رو که ازت گرفتم
سر جاسش میزارم و میرم

اجازه له کردنم رو بهت نمیدم
تنم رو آتش میزنم ومیرم
نفرینت نمی کنم ناراحت نشو
سرم رو هدف قرارمیدم(خودم رو میکشم)ومیرم

Submitted by nedmavi on Wed, 18/07/2012 - 15:17
thanked 45 times
UserTime ago
fartooot2 years 19 weeks
newmitra3 years 3 weeks
فرید هنرور3 years 8 weeks
Guests thanked 42 times
Please help to translate "Giderim"
Comments