میرم (Giderim)

Turkish

Giderim

 
Artık seninle duramam,
Bu akşam çıkar giderim.
Hesabım kalsın mahşere,
Elimi yıkar, giderim.
 
Sen zahmet etme yerinden,
Gürültü yapmam derinden,
Parmakların üzerinden
Su gibi akar, giderim.
 
Artık sürersin bir sefa.
Ne cismim kaldı, ne cefa.
Şikayet etmem bu defa,
Dişimi sıkar, giderim.
 
Bozar mı sandın acılar?
Belaya atlar, giderim.
Kurşun gibi, mavzer gibi,
Dağ gibi patlar, giderim.
Bozar mı sandın acılar?
Belaya atlar giderim.
Kurşun gibi, mavzer gibi,
Dağ gibi patlar, giderim.
 
Kaybetsem bile her şeyi,
Bu aşkı yırtar, giderim.
Sinsice olmaz gidişim,
Kapıyı çarpar, giderim.
 
Sana yazdığım şarkıyı
Sazımdan söker, giderim.
Ben ağlayamam, bilirsin,
Yüzümü döker, giderim.
 
Köpeklerimden, kuşumdan,
Yavrumdan cayar, giderim.
Senden aldığım ne varsa
Yerine koyar, giderim.
 
Ezdirmem sana kendimi;
Gövdemi yakar, giderim.
Beddua etmem, üzülme,
Kafama sıkar, giderim.
Ezdirmem sana kendimi;
Gövdemi yakar, giderim.
Beddua etmem, üzülme,
Kafama sıkar, giderim.
Ezdirmem sana kendimi;
Gövdemi yakar, giderim.
Beddua etmem, üzülme,
Kafama sıkar, giderim.
 
Submitted by selina1987 on Fri, 01/01/2010 - 00:00
Last edited by SaintMark on Sat, 06/05/2017 - 15:13
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

میرم

Versions: #1#2
دیگه نمیتونم باهات بمونم
امشب راهم رو میگیرم ومیرم
حسابم بمونه تا محشر
از همه چیز دست میشویم میرم
 
زحمت بلند شدن از جا رو بخودت نده
سر وصدای زیادی نمی کنم
از میان انگشتهات
مثل اب رد میشم ومیرم
 
دیگه خوش میگذرونی
نه جسمم میمونه ونه جفام
 
دیگه اینبار شکایتی نمی کنم
دندونهام رو بهم میقشارم ومیرم
 
فکر کردی سختی منو ناراحت میکنه؟
رو بلا میپرم ومیرم
مثل گلوله مثل تفنگ
مثل کوه منفجر میشم ومیرم
 
حتی اگه همه چیز رو از دست بدم
این عشق رو پاره میکنم ومیرم
موذیانه رفتنم درست نیست
در رو میکوبم میرم
 
ترانه ای رو که برات نوشتم رو
از سازم میکنم و میرم
میدونی من نمیتونم اشک بریزم
روم رو میریزم ومیرم
از سگهام و پرنده هام
از نور چشمم دل میکنم ومیرم
هر چی رو که ازت گرفتم
سر جاسش میزارم و میرم
 
اجازه له کردنم رو بهت نمیدم
تنم رو آتش میزنم ومیرم
نفرینت نمی کنم ناراحت نشو
سرم رو هدف قرارمیدم(خودم رو میکشم)ومیرم
 
Submitted by nedmavi on Wed, 18/07/2012 - 15:17
Please help to translate "Giderim"
Comments