Девојката со црвениот балон (Girl With The Red Balloon)

English

Girl With The Red Balloon

There's a pub on the south side of town
Time stands still while there's still wine around
She's the one in the calico
The one who's always and never alone

Did she let him go?
Or did the four winds blow him away?
Does she even know?
She's the girl with the red balloon

Keep her glass full of cheap champagne
She will tell of a man with no name
Smoke and mirrors have done her in
She's in love and she won't be again

Did she let him go?
Or did the four winds blow him away?
Does she even know?
She's the girl with the red balloon

So lovely
So lonely
Floating away

Did she let him go?
Or did the four winds blow him away?
Does she even know?
Did she let him go?
Or did the four winds blow him away?
Does she even know?
She's the girl
She's the girl with the red balloon

Submitted by Doux_Ange on Tue, 03/07/2012 - 09:23
See video
Try to align
Macedonian translation

Девојката со црвениот балон

Има еден паб во јужниот крај на градов
Времето стои мирно, дури сѐ уште има вино
Таа е онаа од гобленот
Таа што секогаш, и никогаш не е сама

Го пушти ли?
Или четирите ветришта го однесоа далеку?
Знае ли таа воопшто?
Таа е девојката со црвениот балон

Чашата ѝ беше полна со скап шампањ
Зборувајќи за човек без име
Чадот и огледалата ја беа исцрпиле
Таа е вљубена, и веќе никогаш пак

Го пушти ли?
Или четирите ветришта го однесоа далеку?
Знае ли таа воопшто?
Таа е девојката со црвениот балон

Толку осамен
Толку осамен
Лебди нагоре

Го пушти ли?
Или четирите ветришта го однесоа далеку?
Знае ли таа воопшто?
Го пушти ли?
Или четирите ветришта го однесоа далеку?
Знае ли таа воопшто?
Таа е девојката
Таа е девојата со црвениот балон

Submitted by ivank23 on Sat, 11/08/2012 - 15:04
More translations of "Girl With The Red Balloon"
English → Macedonian - ivank23
Comments