جلال از آن خداست [ My Tribute (To God Be the Glory) ]

English

My Tribute (To God Be the Glory)

How can I say thanks
for the things you have done for me
Things so undeserved
Yet you give to prove your love for me
The voices of a million angels
Cannot express my gratitude
All that I am or ever hope to be
I owe it all to Thee

(Chorus)
To God be the glory
To God be the glory
To God be the glory
For the things He has done
With His blood, He has saved me
By His power, He has raised me.
To God be the glory
For the things he has done

Just let me live my life
And let it be pleasing, Lord to Thee
And should I gain any praise,
Let it go to Calvary.

With His blood, He has saved me
By His power, He has raised me
To God be the glory
For the things he has done

Submitted by Demetrio Mercado on Mon, 30/08/2010 - 06:47
Last edited by lt on Wed, 28/01/2015 - 16:34
Try to align
Persian translation

جلال از آن خداست

چگونه میتوانم بگویم متشکرم
برای آن چیزی که تو برایم انجام دادی

کارهایی که لایق آنهانبودم
همچنان تو عشق خود را به من ابراز میداری
طنین میلیونها فرشته
نمیتوانند سپاسگزاری مرا منعکس کند
برای آنکه من همواره به تو امید دارم
و همه اینها را مدیون تو هستم

(گروه کر)

جلال از آن خداست
جلال از آن خداست
جلال از آن خداست

که همه اینها را او به انجام رسانده است
با خون خود جان مرا نجات داد
با قدرتش مرا برخیزانید

جلال از آن خداست
بدین جهت که او این اعمال را انجام داد

بگذارید تا زندگیم واقعا حیات داشته باشد
بگذارید تا این زندگی تورا ای خدایم راضی نگه دارد
و من باید به هرگونه او تمجید او را بدست آورم
بگذارید که این سرود تا صلیب مسیح پر آوازه گردد

او با خون خود مرا نجات داد
او با قدرتش مرا از میان مردگان برخیزانید
مجد و جلال از آن خداست
زیرا که او اینها را انجام داده است

Submitted by majid.h on Wed, 01/08/2012 - 08:17
thanked 2 times
Guests thanked 2 times
Please help to translate "My Tribute (To God Be the Glory)"
Comments