دارم سقوط میکنم (Going Under)

English

Going Under

 

Now I will tell you what I've done for you
Fifty thousand tears I've cried
Screaming, deceiving and bleeding for you
And you still won't hear me, going under

Don't want your hand this time, I'll save myself
Maybe I'll wake up for once
Not tormented daily, defeated by you
Just when I thought, I reached the bottom

I'm dying again, I'm going under
Drowning in you, I'm falling forever
I've got to break through, I'm going under

Blurring and stirring the truth and the lies
So I don't know what's real and what's not
So I don't know what's real and what's not
Always confusing the thoughts in my head

So I can't trust myself anymore
I'm dying again, I'm going under
Drowning in you, I'm falling forever
I've got to break through, I'm

So go on and scream
Scream at me, I'm so far away
I won't be broken again
I've got to breathe, I can't keep going under

I'm dying again, I'm going under
Drowning in you, I'm falling forever
I've got to break through, I'm going under
Going under, I'm going under

See video
Try to align
Persian translation

دارم سقوط میکنم

Versions: #1#2

حالا بهت میگم بخاطرت چیکار کردم
پنجاه هزار قطره اشک ریختم
فریاد زدم,دیگران رو فریب دادم و برای تو خونریزی کردم (زخمی شدم)
ولی تو هنوز صدای من رو نمیشنوی,که دارم سقوط میکنم

دست تو رو نمیخوام,این بار خودم خودم رو نجات میدم
شاید یک بار بیدار بشم
(اینطوری)هر روز به دست تو شکنجه نمیشم,شکست نمیخورم
دقیقا موقعی که فکر کردم به اون پایین رسیدم

دارم دوباره میمیرم,دارم سقوط میکنم
توی تو غرق میشم,برای همیشه سقوط میکنم
باید موفق بشم,دارم سقوط میکنم

خط ها رو درهم میکنم و به هم میزنم
بخاطر همین نمیدونم چی واقعیه و چی غیر واقعی
بخاطر همین نمیدونم چی واقعیه و چی غیر واقعی
همیشه فکرهای توی سرم رو با هم قاتی میکنم

بخاطر همین دیگه نمیتونم به خودم اعتماد کنم
دارم دوباره میمیرم,دارم سقوط میکنم
توی تو غرق میشم,برای همیشه سقوط میکنم
باید موفق بشم,دارم...

پس ادامه بده و فریاد بزن
سر من فریاد بزن,من خیلی دورم
دیگه نمیشکنم (آسیب نمیبینم)
باید نفس بکشم,نمیتونم به سقوط کردنم ادامه بدم

دارم دوباره میمیرم,دارم سقوط میکنم
توی تو غرق میشم,برای همیشه سقوط میکنم
باید موفق بشم,دارم سقوط میکنم
دارم سقوط میکنم,دارم سقوط میکنم

Submitted by minuch on Thu, 05/04/2012 - 17:54
thanked 7 times
Guests thanked 7 times
UserPosted ago
Ethree3 years 32 weeks
5
Comments