خداحافظ معشوق من (Goodbye my lover)

Persian translation

خداحافظ معشوق من

Versions: #1#2
آیا نا امیدت کردم یا اجازه دادم سقوط کنی؟
باید احساس گناهکاری می کردم یا اجازه دادم قضات اخم کنند؟
چرا که من پایان را دیدم پیش از آن که شروع کنیم
بله،تورا کور دیدم و می دانستم پیروز می شوم
پس گرفتم چیزی را که برای من بود به حق ابدی
روحت را گرفتم در شب
من برای تو اینجا هستم اگر فقط مراقب باشی
قلبم را لمس کردی،روحم را لمس کردی
زندگیم را تغییر دادی و همه ی اهدافم
و عشق کور است و آن(را)می دانستم زمانی
قلبم با تو کور شد
لبهایت را بوسیده ام و دستت را گرفتم
رویاهایت قسمت شده،خوابت قسمت شده
تو را خوب می شناسم،لبخندت را می شناسم
به تو معتاد شده ام
 
[x2]
خداحافظ معشوق من
خداحافظ دوست من
تو تک بودی
تو برای من تک بودی
 
من رویا پردازم و هنگامی که بیدار شوم
نمی توانی روحم را بشکنی،این رویای من است که داری
و در حالی که ادامه می دهی،مرا به یاد داشته باش
ما را بیاد بیاور و همه آن چیزی که بودیم
دیده ام گریه می کردی،دیده ام لبخند می زدی
تو را در حال خواب دیده ام برای مدتی
می خواهم پدر فرزندت باشم
می خواهم عمرم را با تو بگذرانم
ترسهایت را می دانم و تو مرا
ما تردید داشته ایم اما اکنون خوبیم
و دوستت دارم،قسم مس خورم آن حقیقت است
بدون تو نمی تواتم زندگی کنم
 
[x2]
خداحافظ معشوق من
خداحافظ دوست من
تو تک بودی
تو برای من تک بودی
 
و من هنوز دستت را برای ودم نگه داشته ام
برای من هنگامی که می خوابم
و روحم آنگاه آشکار خواهد شد
هنگامی که به پایت می افتم
خداحافظ معشوق من
خداحافظ دوست من
تو تک بودی
تو برای من تک بودی
من بسیار پوچم،عزیزم،من بسیار پوچم
من بسیار،من بسیار،من بسیار پوچم
من بسیار پوچم،عزیزم،بسیار پوچم
من بسیار،من بسیار،من بسیار پوچم
 
Submitted by masih on Sat, 03/09/2011 - 18:12
thanked 33 times
UserTime ago
zahra.hatami.54 years 23 weeks
firooze684 years 27 weeks
Guests thanked 31 times
English

Goodbye my lover

Did I disappoint you or let you down?
Should I be feeling guilty or let the judges frown?
'Cause I saw the end before we'd begun,
Yes I saw you were blinded and I knew I had won.
So I took what's mine by eternal right.
Took your soul out into the night.
It may be over but it won't stop there,
I am here for you if you'd only care.
 

More

Idioms from "Goodbye my lover"
UserPosted ago
shahab13725 years 22 weeks
1
Comments
golnoush     July 4th, 2012

khuf bood Smile
vali ye jahaEsho mishe ye jure samimi tari tarjome kard
albate saligheie kamelan
vali merc bazam Smile