خداحافظ معشوق من (Goodbye my lover)

English

Goodbye my lover

 
Did I disappoint you or let you down?
Should I be feeling guilty or let the judges frown?
'Cause I saw the end before we'd begun,
Yes I saw you were blinded and I knew I had won.
So I took what's mine by eternal right.
Took your soul out into the night.
It may be over but it won't stop there,
I am here for you if you'd only care.
You touched my heart you touched my soul.
You changed my life and all my goals.
And love is blind and that I knew when,
My heart was blinded by you.
I've kissed your lips and held your hand.
Shared your dreams and shared your bed.
I know you well, I know your smell.
I've been addicted to you.
 
[x2]
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.
 
I am a dreamer and when i wake,
You can't break my spirit - it's my dreams you take.
And as you move on, remember me,
Remember us and all we used to be
I've seen you cry, I've seen you smile.
I've watched you sleeping for a while.
I'd be the father of your child.
I'd spend a lifetime with you.
I know your fears and you know mine.
We've had our doubts but now we're fine,
And I love you, I swear that's true.
I cannot live without you.
 
[x2]
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.
 
And I still hold your hand in mine.
In mine when I'm asleep.
And I will bare my soul in time,
When I'm kneeling at your feet.
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.
 
I'm so hollow, baby, I'm so hollow.
I'm so, I'm so, I'm so hollow.
I'm so hollow, baby, I'm so hollow.
I'm so, I'm so, I'm so hollow.
 
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

خداحافظ معشوق من

Versions: #1#2
آیا نا امیدت کردم یا اجازه دادم سقوط کنی؟
باید احساس گناهکاری می کردم یا اجازه دادم قضات اخم کنند؟
چرا که من پایان را دیدم پیش از آن که شروع کنیم
بله،تورا کور دیدم و می دانستم پیروز می شوم
پس گرفتم چیزی را که برای من بود به حق ابدی
روحت را گرفتم در شب
من برای تو اینجا هستم اگر فقط مراقب باشی
قلبم را لمس کردی،روحم را لمس کردی
زندگیم را تغییر دادی و همه ی اهدافم
و عشق کور است و آن(را)می دانستم زمانی
قلبم با تو کور شد
لبهایت را بوسیده ام و دستت را گرفتم
رویاهایت قسمت شده،خوابت قسمت شده
تو را خوب می شناسم،لبخندت را می شناسم
به تو معتاد شده ام
 
[x2]
خداحافظ معشوق من
خداحافظ دوست من
تو تک بودی
تو برای من تک بودی
 
من رویا پردازم و هنگامی که بیدار شوم
نمی توانی روحم را بشکنی،این رویای من است که داری
و در حالی که ادامه می دهی،مرا به یاد داشته باش
ما را بیاد بیاور و همه آن چیزی که بودیم
دیده ام گریه می کردی،دیده ام لبخند می زدی
تو را در حال خواب دیده ام برای مدتی
می خواهم پدر فرزندت باشم
می خواهم عمرم را با تو بگذرانم
ترسهایت را می دانم و تو مرا
ما تردید داشته ایم اما اکنون خوبیم
و دوستت دارم،قسم مس خورم آن حقیقت است
بدون تو نمی تواتم زندگی کنم
 
[x2]
خداحافظ معشوق من
خداحافظ دوست من
تو تک بودی
تو برای من تک بودی
 
و من هنوز دستت را برای ودم نگه داشته ام
برای من هنگامی که می خوابم
و روحم آنگاه آشکار خواهد شد
هنگامی که به پایت می افتم
خداحافظ معشوق من
خداحافظ دوست من
تو تک بودی
تو برای من تک بودی
من بسیار پوچم،عزیزم،من بسیار پوچم
من بسیار،من بسیار،من بسیار پوچم
من بسیار پوچم،عزیزم،بسیار پوچم
من بسیار،من بسیار،من بسیار پوچم
 
Submitted by masih on Sat, 03/09/2011 - 18:12
Idioms from "Goodbye my lover"
Comments
golnoush    Wed, 04/07/2012 - 20:30

khuf bood Regular smile
vali ye jahaEsho mishe ye jure samimi tari tarjome kard
albate saligheie kamelan
vali merc bazam Regular smile