Red Velvet - Happiness (행복) (Transliteration)

Transliteration

хэппинесс (хэнбок)

Versions: #1#2
сомтаймс ю готта би болд
джаст рок зе ворлд
буу-я!
 
лалала лалала лалалала хэппинесс!
лалала лалала
 
а ю хэппи? о!
 
коминын блоу ап ккульккульхан кибун чендж ап
химыль нэрёго ичэ вайнд ап хан банэ мотчин ири гадык стрэй ап
нан мэиль до стайл ап кибун ап двинын ирэ чипчун!
нэга хэнбокхагэ санын бигёрыль чом мальхэболькка?
 
ачимэ нан чамыль ккэ оммаккэ саранхандаго мальхэ (охю чакхан нэ ттара)
чольчоль нарыль ттараон хэппига ном квиёвосо хэнбокхэ (о, ега мальхандэ!)
 
ирон мони чорон пауэр кыготман тта, тта, тта, ттарагада
орындыри ччанхэ боё кыдырын чонмаль хэнбокхачи ана
киппын ири мотчин ири сэгенын чам, чам, чам, манын дэра
кырон мони кырон пауэр уринын кванщимдо ккыноборинчи орэ
 
дальра дальра нанын чом хэбого щипын кыня хаго мальчи
комин комин хадаго орыни двимён хухви маныльтэндэ
ичэ оныль нэильдо хэнбокыль чанын нае мохомильги
дальра дальра нанын чом кынчоне химыль нанын маго ичи
 
лалала лалала лалала хэппинесс!
лалала лалала лалала нан вонхэ!
лалала лалала лалала ккум ккуджа!
лалала лалала лалала (о, а ю хэппи? о?)
 
хакгё ганын гирэ маннан чингу нэгэ дальрёвасо пальччан ккиго уточуни чого!
ккириккири моё чаннанчидон намджаэдыль нэга чинагани ещикхэсо чого!
чансори хачиман сэсанэсо нэга чэиль чодан омма
хей? хей? тивисокэ ссаумбаккэ морынын орындыль ппэ!
 
чомчом до чоынголь нан нарасо хэнбокхэ
до кибун чоын гон нэ гётэ но итан го (о, ват ю ванна би?)
 
ирон мони чорон пауэр кыготман тта, тта, тта, ттарагада
орындыри ччанхэ боё кыдырын чонмаль хэнбокхачи ана
киппын ири мотчин ири сэгенын чам, чам, чам, манын дэра
кырон мони кырон пауэр уринын кванщимдо ккыноборинчи орэ
 
дальра дальра нанын чом хэбого щипын кыня хаго мальчи (орэ, орэ, орэ, орэ)
комин комин хадаго орыни двимён хухви маныльтэндэ (орэ, орэ, орэ, орэ)
ичэ оныль нэильдо хэнбокыль чанын нае мохомильги (чомчом до чоынголь)
дальра дальра нанын чом кынчоне химыль нанын маго ичи (нан нарасо хэнбокхэ)
 
лалала лалала лалала хэппинесс!
лалала лалала лалала нан вонхэ!
лалала лалала лалала ккум ккуджа!
лалала лалала лалала (о, а ю хэппи? о?)
 
шайн он ми, лет ит шайн он ми
нэ пумэ лет ит шайн
шайн он ми, лет ит шайн он ми
нэ ту парэ лет ит шайн
 
лалала лалала лалала хэппинесс!
лалала лалала лалала нан вонхэ!
лалала лалала лалала ккум ккуджа!
лалала лалала лалала хэппинесс!
 
Submitted by cookiiiieeee on Tue, 13/02/2018 - 12:41
Korean

Happiness (행복)

More translations of "Happiness (행복)"
Transliterationcookiiiieeee
See also
Comments