اسب بی نام (A Horse with No Name)

English

A Horse with No Name

On the first part of the journey
I was looking at all the life
There were plants and birds and rocks and things
There was sand and hills and rings
The first thing I met was a fly with a buzz
And the sky with no clouds
The heat was hot and the ground was dry
But the air was full of sound

I've been through the desert on a horse with no name
It felt good to be out of the rain
In the desert you can remember your name
'Cause there ain't no one for to give you no pain

La, la, la la la la, la la la, la, la
La, la, la la la la, la la la, la, la

After two days in the desert sun
My skin began to turn red
After three days in the desert fun
I was looking at a river bed
And the story it told of a river that flowed
Made me sad to think it was dead

You see I've been through the desert on a horse with no name
It felt good to be out of the rain
In the desert you can remember your name
'Cause there ain't no one for to give you no pain

La, la, la la la la, la la la, la, la
La, la, la la la la, la la la, la, la

After nine days I let the horse run free
'Cause the desert had turned to sea
There were plants and birds and rocks and things
There was sand and hills and rings
The ocean is a desert with its life underground
And a perfect disguise above
Under the cities lies a heart made of ground
But the humans will give no love

You see I've been through the desert on a horse with no name
It felt good to be out of the rain
In the desert you can remember your name
'Cause there ain't no one for to give you no pain

La, la, la la la la, la la la, la, la
La, la, la la la la, la la la, la, la

La, la, la la la la, la la la, la, la
La, la, la la la la, la la la, la, la

La, la la la la, la la la, la, la
La, la la la la, la la la, la, la

La, la la la la, la la la, la, la
La, la la la la, la la la, la, la

Submitted by marigold242 on Sat, 05/05/2012 - 04:58
See video
Try to align
Persian translation

اسب بی نام

اولین روز سفرم
داشتم به همه زندگی نگاه کردم.
گیاه و پرنده و سنگ و چیز همه بودند،
شن و تپه و حلقه آنجا بودند.
اولین چیزی که دیدم حشره بود که وزوز می کرد،
و آسمان بدون ابر.
هوا داغ بود و زمین خشک،
اما فضا پر از صدا بود.

از بیابان با اسب بی نام عبور کرده ام،
خوشحال بودم که زیر باران نبودم.
در بیابان، می توانید اسمتان را به یاد داشته باشید،
چون هیچ کسی نیست که شما را اذیت کند.

لا لا، لا، لا لا لا لا، لا لا لا، لا، لا
لا لا، لا، لا لا لا لا، لا لا لا، لا، لا

بعد از دو روز زیر آفتاب بیابان،
پوستم شروع کرد به قرمز شدن.
بعد از سه روز بازی در بیابان،
داشتم به بستر یک رودخانه نگاه کردم.
و داستانی که گفت درباره رودخانه ای که جریان راشت،
کتاثر شدم وقتی فهمیدم که آن مرده است.

ببینید، از بیابان با اسب بی نام عبور کرده ام،
خوشحال بودم که زیر باران نبودم.
در بیابان، می توانید اسمتان را به یاد داشته باشید،
چون هیچ کسی نیست که شما را اذیت کند.

لا لا، لا، لا لا لا لا، لا لا لا، لا، لا
لا لا، لا، لا لا لا لا، لا لا لا، لا، لا

بعد از نه روز، اسب را آزاد کردم،
چون بیابان به دریا حشم شد.
گیاه و پرنده و سنگ و چیز ها بودند،
شن و تپه و حلقه بودند.
دریا یک بیابان است با زندگی زیرزمینی،
و استتار کامل آسمان.
زیر شهرها، یک قلب زمینی است
اما انسان ها عشق نمی دهند.

ببینید، از بیابان با اسب بی نام عبور کرده ام،
خوشحال بودم که زیر باران نبودم.
در بیابان، می توانید اسمتان را به یاد داشته باشید،
چون هیچ کسی نیست که شما را اذیت کند.

لا لا، لا، لا لا لا لا، لا لا لا، لا، لا
لا لا، لا، لا لا لا لا، لا لا لا، لا، لا

لا لا، لا، لا لا لا لا، لا لا لا، لا، لا
لا لا، لا، لا لا لا لا، لا لا لا، لا، لا

لا، لا، لا لا لا لا، لا لا لا، لا، لا
لا لا، لا، لا لا لا لا، لا لا لا، لا، لا

لا، لا، لا لا لا لا، لا لا لا، لا، لا
لا لا، لا، لا لا لا لا، لا لا لا، لا، لا

Submitted by marigold242 on Sat, 05/05/2012 - 05:02
thanked 6 times
UserTime ago
Hafez2 years 13 weeks
Guests thanked 5 times
Comments