បង ត្រូវការ អូន (I need you)

English

I need you

From the day that I met you girl
I knew that your love would be
Everything that I ever wanted in my life
From the moment you spoke my name
I new everything had changed
Because of you I felt my life would be complete

[Refrain]
Oh baby I need you
For the rest of my life girl I need you
To make everything right girl
I love you
And I’ll never deny that I need you

Nothing matters but you my love
And only God above
Could be the one to know exactly how I feel
I could die in your arms right now
Knowing that you somehow
Would take my soul and keep it deep inside your heart

[Repeat refrain]

Girl your love to me feels just like magic
When you smile you have total control
You have power like nothing I’ve felt before
I’ve let all of my feelings show
Cuz I want you to know that.. I need you

I need you, for the rest of my life girl
I need you, say that you’ll be my wife oh
I love you, Wont you marry me marry me
Oh I need you (nobody but you)
Oooh I need you, for the rest of my life
Oh I need you (nobody but you)
Wont you marry me marry me
I love you, I really need ya baby (I really need nobody but you)
I need you
Girl I really need… need you girl I really need you need you (I need you)
Oohhh baby I love you (I love you)
I need you, Girl I really need ya need ya … oh baby…
Wont you marry me (I need you)
Wont you marry me marry me
I love you.. oohh ..
I need you. (I really need nobody but you

Try to align
Khmer translation

បង ត្រូវការ អូន

ពីថ្ងៃ បងបានជួបអូន ស្រី
បងបានសំគាល់ ស្នេហា របស់អូន នឹងជា
អ្វី បងបានត្រូវការជានិច្ច ក្នុងជីវិត របស់បង
ពីពេល អូនបានហៅឈ្មោះ របស់បង
បងបានដឹង រាល់អ្វីបានផ្លាស់ប្តូរ
ព្រោះតែអូន បងមានអារម្មណ៍ ជីវិត របស់បង នឹងគ្រប់គ្រាន់

[បន្ទរ]
អូ ពៅ បង ត្រូវការ អូន
សំរាប់ ផ្នែកសល់ នៃជីវិត របស់បង
ស្រី បង ត្រូវការ អូន
ធ្វើត្រូវ រាល់អ្វី ស្រី
បងស្នេហ៍អូន
និង បងនឹងគ្មានបដិសេធ បងត្រូវការអូន

Nothing matters but you my love
And only God above
Could be the one to know exactly how I feel
I could die in your arms right now
Knowing that you somehow
Would take my soul and keep it deep inside your heart

[បន្ទរ ដដែល]

Girl your love to me feels just like magic
When you smile you have total control
You have power like nothing I’ve felt before
I’ve let all of my feelings show
Cuz I want you to know that.. I need you

I need you, for the rest of my life girl
I need you, say that you’ll be my wife oh
I love you, Wont you marry me marry me
Oh I need you (nobody but you)
Oooh I need you, for the rest of my life
Oh I need you (nobody but you)
Wont you marry me marry me
I love you, I really need ya baby (I really need nobody but you)
I need you
Girl I really need… need you girl I really need you need you (I need you)
Oohhh baby I love you (I love you)
I need you, Girl I really need ya need ya … oh baby…
Wont you marry me (I need you)
Wont you marry me marry me
I love you.. oohh ..
I need you. (I really need nobody but you

Submitted by chhorran on Wed, 24/02/2010 - 17:52
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
UserPosted ago
ussa5 years 14 weeks
1
Comments