منتظر خواهم ماند (I'll Be Waiting)

English

I'll Be Waiting

Hold me closer one more time,
Say that you love me in your last goodbye,
Please forgive me for my sins,
Yes, I swam dirty waters,
But you pushed me in,
I've seen your face under every sky,
Over every border and on every line,
You know my heart more than I do,
We were the greatest, me and you,
 
But we had time against us,
And miles between us,
The heavens cried,
I know I left you speechless,
But now the sky has cleared and it's blue,
And I see my future in you,
 
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll do everything different,
I'll be better to you,
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll be somebody different,
I'll be better to you,
 
Let me stay here for just one more night,
Build your world around me,
And pull me to the light,
So I can tell you that I was wrong,
I was a child then, but now I'm willing to learn,
 
But we had time against us,
And miles between us,
The heavens cried,
 
I know I left you speechless,
But now the sky has cleared and it's blue,
And I see my future in you,
 
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll do everything different,
I'll be better to you,
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll be somebody different,
I'll be better to you,
 
Time against us,
Miles between us,
Heavens cried,
I know I left you speechless,
Time against us,
Miles between us,
Heavens cried,
I know I left you speechless,
I know I left you speechless,
I'll be waiting,
 
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll do everything different,
I'll be better to you,
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll be somebody different,
I'll be better to you.
 
Submitted by Miley_Lovato on Fri, 18/11/2011 - 12:06
Last edited by atheros on Mon, 03/10/2016 - 12:01
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

منتظر خواهم ماند

بار دیگر مرا در آغوش بگیر
بگو در آخرین بدرودت مرا دوست داری
لطفا مرا به خاطر گناهانم ببخش
بله من در آبهای ناپاک شنا کردم
اما تو مرا وادار کردی
من چهره ات را زیر هر آسمانی دیده ام
روی هر مرز و هر خط
تو بیشتر از من قلبم را میشناسی
ما بهترین بودیم من وتو
 
اما ما زمان را علیه خود داشتیم
و مایلها(فاصله) میان ماست
بهشتها گریستند
می دانم تو را بی سخن رها کردم
اما اکنون آسمان پاک شده است و آبی است
و من آینده ام را در تو میبینم
 
من منتظرت میمانم تا زمانی که دوباره عاشقم شوی
من تسلیمم
کاملا متفاوت عمل خواهم کرد
نسبت به تو بهتر خواهم بود
من منتظرت میمانم تا زمانی که دوباره عاشقم شوی
من تسلیمم
کاملا متفاوت عمل خواهم کرد
نسبت به تو بهتر خواهم بود
 
بگذار تا فقط یک شب بیشتر اینجا باشم
دنیایت را اطراف من بساز
و مرا به سوی روشنایی بکشان
تا بتوانم بگویم که اشتباه کرده ام
بچگی کرده ام و اکنون میخواهم یاد بگیرم
 
اما ما زمان را علیه خود داشتیم
و مایلها(فاصله) میان ماست
بهشتها گریستند
 
می دانم تو را بی سخن رها کردم
اما اکنون آسمان پاک شده است و آبی است
و من آینده ام را در تو میبینم
 
من منتظرت میمانم تا زمانی که دوباره عاشقم شوی
من تسلیمم
کاملا متفاوت عمل خواهم کرد
نسبت به تو بهتر خواهم بود
من منتظرت میمانم تا زمانی که دوباره عاشقم شوی
من تسلیمم
کاملا متفاوت عمل خواهم کرد
نسبت به تو بهتر خواهم بود
 
زمان علیه ما
مایلها فاصله میانمان
بهشتها گریستند
می دانم تو را بی سخن رها کردم
زمان علیه ما
مایلها فاصله میانمان
می دانم تو را بی سخن رها کردم
می دانم تو را بی سخن رها کردم
منتظر خواهم ماند
 
من منتظرت میمانم تا زمانی که دوباره عاشقم شوی
من تسلیمم
کاملا متفاوت عمل خواهم کرد
نسبت به تو بهتر خواهم بود
من منتظرت میمانم تا زمانی که دوباره عاشقم شوی
من تسلیمم
کاملا متفاوت عمل خواهم کرد
نسبت به تو بهتر خواهم بود
 
Submitted by nazzanien on Wed, 02/05/2012 - 10:41
Author's comments:

Its my first translation!I hope you everyone to enjoy it...thanks
این اولین ترجمه منه امیدوارم که همه ازش لذت ببرین...مرسی

Comments