Ще чакам (I'll Be Waiting)

English

I'll Be Waiting

Hold me closer one more time,
Say that you love me in your last goodbye,
Please forgive me for my sins,
Yes, I swam dirty waters,
But you pushed me in,
I've seen your face under every sky,
Over every border and on every line,
You know my heart more than I do,
We were the greatest, me and you,
 
But we had time against us,
And miles between us,
The heavens cried,
I know I left you speechless,
But now the sky has cleared and it's blue,
And I see my future in you,
 
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll do everything different,
I'll be better to you,
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll be somebody different,
I'll be better to you,
 
Let me stay here for just one more night,
Build your world around me,
And pull me to the light,
So I can tell you that I was wrong,
I was a child then, but now I'm willing to learn,
 
But we had time against us,
And miles between us,
The heavens cried,
 
I know I left you speechless,
But now the sky has cleared and it's blue,
And I see my future in you,
 
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll do everything different,
I'll be better to you,
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll be somebody different,
I'll be better to you,
 
Time against us,
Miles between us,
Heavens cried,
I know I left you speechless,
Time against us,
Miles between us,
Heavens cried,
I know I left you speechless,
I know I left you speechless,
I'll be waiting,
 
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll do everything different,
I'll be better to you,
I'll be waiting for you when you're ready to love me again,
I put my hands up,
I'll be somebody different,
I'll be better to you.
 
Submitted by Miley_Lovato on Fri, 18/11/2011 - 12:06
Last edited by atheros on Mon, 03/10/2016 - 12:01
videoem: 
Align paragraphs
Bulgarian translation

Ще чакам

Дръж ме близо поне още веднъж.
Кажи, че ме обичаш на сбогуване.
Моля те, прости ми греховете ми.
Да, плувах в мръсни води,
но ти ме бутна вътре.
Виждах лицето ти под всяко небе,
над всяка граница и на всеки хоризонт.
Познаваш сърцето ми повече отколкото мен самата,
ние бяхме най-великите, аз и ти.
 
Но времето беше против нас.
Разстоянието между нас.
Небесата плачеха.
Знам, че те оставих безмълвен,
но сега небето е ясно и е синьо.
И виждам бъдещето си в теб.
 
Ще те чакам, когато си готов да ме обичаш отново.
Ще протегна ръце.
Ще направя всичко различно.
Ще бъда по-добра за теб.
Ще те чакам, когато си готов да ме обичаш отново.
Ще протегна ръце.
Ще бъда някоя друга.
Ще бъда по-добра за теб.
 
Позволи ми да остана тук, само още една нощ.
Изгради света си около мен
и ме насочи към светлината,
за да мога да ти кажа, че сгреших.
Бях дете тогава, но сега съм решена да се уча.
 
Но времето беше против нас.
Разстоянието между нас.
Небесата плачеха.
 
Знам, че те оставих безмълвен,
но сега небето е ясно и е синьо.
И виждам бъдещето си в теб.
 
Ще те чакам, когато си готов да ме обичаш отново.
Ще протегна ръце.
Ще направя всичко различно.
Ще бъда по-добра за теб.
Ще те чакам, когато си готов да ме обичаш отново.
Ще протегна ръце.
Ще бъда някоя друга.
Ще бъда по-добра за теб.
 
Времето беше против нас.
Разстоянието между нас.
Небесата плачеха.
Знам, че те оставих безмълвен.
Времето беше против нас.
Разстоянието между нас.
Небесата плачеха.
Знам, че те оставих безмълвен.
Знам, че те оставих безмълвен.
Ще те чакам...
 
Ще те чакам, когато си готов да ме обичаш отново.
Ще протегна ръце.
Ще направя всичко различно.
Ще бъда по-добра за теб.
Ще те чакам, когато си готов да ме обичаш отново.
Ще протегна ръце.
Ще бъда някоя друга.
Ще бъда по-добра за теб.
 
Submitted by azur on Wed, 15/02/2012 - 12:56
Comments