من با تو هستم (I'm With You)

English

I'm With You

I'm standing on a bridge
I'm waiting in the dark
I thought that you'd be here by now
There's nothing but the rain
No footsteps on the ground
I'm listening but there's no sound
 
Isn't anyone tryin to find me?
Won't somebody come take me home
It's a damn cold night
Trying to figure out this life
Won't you take me by the hand
Take me somewhere new
I don't know who you are
But I... I'm with you
I'm with you
 
I'm looking for a place
I'm searching for a face
Is anybody here I know
'Cause nothing's going right
And everything's a mess
And no one likes to be alone
 
Isn't anyone trying to find me?
Won't somebody come take me home
It's a damn cold night
Trying to figure out this life
Won't you take me by the hand
Take me somewhere new
I don't know who you are
But I... I'm with you
I'm with you
 
Oh why is everything so confusing
Maybe I'm just out of my mind
Yeah-he-yaa, Yeah-he-yah, Yeah-he-yah, Yeah-he-yah, Yeaaaaaaaaaaaaaaaah!
 
It's a damn cold night
Trying to figure out this life
Won't you take me by the hand
Take me somewhere new
I don't know who you are
But I... I'm with you
I'm with you
 
Take me by the hand
Take me somewhere new
I don't know who you are
But I... I'm with you
I'm with you
 
Take me by the hand
Take me somewhere new
I don't know who you are
But I... I'm with you
I'm with you
I'm with you...
 
Submitted by Miley_Lovato on Fri, 16/12/2011 - 18:26
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

من با تو هستم

من روی یک پل ایستاده ام
در تاریکی انتظار میکشم
فکر میکردم که دیگه باید تا الان اینجا میبودی
هیچ چیز به جز باران ایجا نیست
هیچ ردپایی روی زمین نیست
من گوش میکنم ولی هیچ صدایی وجود نداره
 
آیا هیچ کسی سعی نمیکنه من رو پیدا کنه؟
یکی نمیاد و منو به خونه ببره؟
این یک شب سرد لعنتیه
سعی میکنم این زندگی رو درک کنم
نمیخوای دست منو بگیری
و منو به یک جای جدید ببری
من نمیدونم تو کی هستی
ولی من...من با تو هستم
من با تو هستم
 
من دنبال مکانی میگردم
من در جستجوی چهره ای(کسی) هستم
آیا اینجا کسی هست که من بشناسم
چون هیچی درست پیش نمیره
و همه چی آشفته است
و هیچ کس دوست نداره تنها باشه
 
آیا هیچ کسی سعی نمیکنه من رو پیدا کنه؟
یکی نمیاد و منو به خونه ببره؟
این یک شب سرد لعنتیه
سعی میکنم این زندگی رو درک کنم
نمیخوای دست منو بگیری
و منو به یک جای جدید ببری
من نمیدونم تو کی هستی
ولی من...من با تو هستم
من با تو هستم
 
چرا همه چی اینقدر گیج کننده است
شایدم من فقط عقلم رو از دست داده ام
آره!!آره
 
این یک شب سرد لعنتیه
سعی میکنم این زندگی رو درک کنم
نمیخوای دست منو بگیری
و منو به یک جای جدید ببری
من نمیدونم تو کی هستی
ولی من...من با تو هستم
من با تو هستم
 
دست منو بگیر
و منو به یک جای جدید ببر
من نمیدونم تو کی هستی
ولی من...من با تو هستم
من با تو هستم
 
دست منو بگیر
و منو به یک جای جدید ببر
من نمیدونم تو کی هستی
ولی من...من با تو هستم
من با تو هستم
من با تو هستم
 
Submitted by athena.h on Mon, 30/01/2012 - 12:44
Comments