اگه یه قایق بودی (If You Were A Sailboat)

English

If You Were A Sailboat

If you were a cowboy I would trail you,
if you were a piece of wood I'd nail you to the floor,
if you were a sailboat I would sail you to the shore,
if you were a river I would swim you,
if you were a house I would live in you all my days,
if you were a preacher I'd begin to change my ways,

sometimes I believe in fate
but the chances we create,
always seem to ring more true,
you took a chance on loving me,
I took a chance on loving you

if I was in jail Iknow you'd spring me,
if I were a telephone you'd ring me all day long,
if I was in pain Iknow you'd sing me soothing songs,

sometimes I believe in fate
but the chances we create,
always seem to ring more true,
you took a chance on loving me,
I took a chance on loving you

if I was hungry you would feed me,
if I was in darkness you would lead me to the light,
if I was a book i know you'd read me every night,

If you were a cowboy I would trail you,
if you were a piece of wood I'd nail you to the floor,
if you were a sailboat I would sail you to the shore,
if you were a sailboat I would sail you to the shore.

Submitted by Klaudis on Mon, 01/12/2008 - 16:17
Last edited by P. Freda on Wed, 23/07/2014 - 04:49
See video
Try to align
Persian translation

اگه یه قایق بودی

اگه یه گاوچرون بودی تعقیبت میکردم
اگه یه تکه چوب بودی تو رو به زمین میخ میزدم
اگه یه قایق بودی به سمت ساحل هدایتت میکردم
اگه یه رود بودی توی تو شنا میکردم
اگه یه خونه بودی تموم روزهای عمرم رو توی تو میگذروندم
اگه یه واعظ بودی من شروع میکردم به تغییر دادن مسیرم

گاهی وقت ها به طالع وسرنوشت اعتقاد پیدا میکنم
اما موقعیت هایی که به وجود میاریم
همیشه درست تر به نظر میان
تو از موقعیتت برای دوست داشتن من استفاده کردی
من از موقعیتم برای دوست داشتن تو استفاده کردم

میدونم که اگه توی زندان بودم تو باعث میشدی روحیه م رو از دست ندم
اگه یه تلفن بودم تو تمام روز باعث میشدی من زنگ بخورم
میدونم که اگه ناراحت بودم تو برام آوازهای آرامش بخش میخوندی

گاهی وقت ها به طالع وسرنوشت اعتقاد پیدا میکنم
اما موقعیت هایی که به وجود میاریم
همیشه درست تر به نظر میان
تو از موقعیتت برای دوست داشتن من استفاده کردی
من از موقعیتم برای دوست داشتن تو استفاده کردم

میدونم که اگه گرسنه بودم من رو سیر میکردی
اگه توی تاریکی بودم من رو به سمت نور هدایت میکردی
میدونم که اگه یه کتاب بودم تو من رو هر شب میخوندی

اگه یه گاوچرون بودی تعقیبت میکردم
اگه یه تکه چوب بودی تو رو به زمین میخ میزدم
اگه یه قایق بودی به سمت ساحل هدایتت میکردم
اگه یه قایق بودی به سمت ساحل هدایتت میکردم

Submitted by minuch on Tue, 24/04/2012 - 12:44
thanked 8 times
UserTime ago
Hafez2 years 32 weeks
Armageddon683 years 41 weeks
Guests thanked 6 times
Comments
Hafez     June 24th, 2013

mer30...

minuch     June 25th, 2013

khahesh!