Замисли (Imagine)

English

Imagine

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today
 
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace
 
(Chorus)
You...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one
 
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
Our brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world
 
(Chorus)
 
And the world will live as one
 
Submitted by Katina on Mon, 01/12/2008 - 20:50
Last edited by Fary on Sat, 01/04/2017 - 15:18
videoem: 
Align paragraphs
Macedonian translation

Замисли

Замисли дека нема рај
Лесно е ако пробаш
Нема пекол под нас
Над нас само небо
Замисли како сите луѓе
Живеат за денес
 
Замисли дека нема земји
Воопшто не е тешко
Да нема зошто да убиеш или умреш
И да нема религија
Замисли како сите луѓе
Го живеат животот во мир
 
рефрен:
Ти...
Може ќе речеш дека сум сонувач
Но не сум единствениот
Се надевам дека еден ден ќе ни се придружиш
И светот ќе живее како едно
 
Замисли да нема сопствености
Се прашувам дали можеш
Да нема потреба од алчност и глад
Наше братство на човекот
Замисли како сите луѓе
Го делат сиот свет
 
рефрен
 
И светот ќе живее како едно
 
Submitted by ivank23 on Mon, 13/08/2012 - 00:29
More translations of "Imagine"
English → Macedonian - ivank23
Please help to translate "Imagine"
Comments