جاویدان (Immortelle)

جاویدان

اگر در آسمان گم شوم
با تنها یک بال برای پرواز
آن بال تو هستی

اگر از زیر آواری بیرون بخزم
و نوری کم سو راهنمایم باشد
آن نور تو هستی

اگر خدایان ترکم گویند
و در جزیره ای رها شوم
تو آن جزیره هستی

اگر تنها قدم شکننده
در راه، ناامیدانه بود
من آن قدم را بر میداشتم

جاویدان،جاویدان
همیشه احساس می کنم کسی خواهم بود
کسی که از تمامی این دردها زنده خواهد ماند
برایت خواهم مرد

جاویدان،جاویدان
من بخشی از آسمان را پاره کردم
که جاودانگی را مهر تایید نزد
برایت خواهم مرد

اگر کلمات آثار خود را از دست دهند
من پوستم را خالکوبی می کنم
با کلماتی که نگفته ایم

هیچ چیز تورا محو نخواهد کرد
محافظت می کنم(تو را) در مقابل دردها
حتی اگر که تمام آن(دردها) باقی بماند

مردم با کلمات زیبایی خواهند گفت
که هیچ چیز ارزش هر چیزیست
هنوز این هیچ چیز همه برای من است

چه خوبی ای برای من دارد
که سرنوشتم را پیدا کنم
اگر آن به سوی تو هدایت نکند؟

جاویدان،جاویدان
همیشه احساس می کنم کسی خواهم بود
کسی که از تمامی این دردها زنده خواهد ماند
برایت خواهم مرد

جاویدان،جاویدان
من بخشی از آسمان را پاره کردم
که جاودانگی را مهر تایید نزد
برایت خواهم مرد

برایت خواهم مرد...

جاویدان،جاویدان
همیشه احساس می کنم کسی خواهم بود
کسی که از تمامی این دردها زنده خواهد ماند
برایت خواهم مرد

جاویدان،جاویدان
من بخشی از آسمان را پاره کردم
که جاودانگی را مهر تایید نزد
برایت خواهم مرد

Submitted by masih on Sun, 07/08/2011 - 18:15
Author's comments:

please add a alternative translation

Original:
thanked 6 times
Guests thanked 6 times
French

Immortelle

Video Lyrics
See video
Please help to translate "Immortelle"
UserPosted ago
mahsa4 years 27 weeks
5
Comments