'Ai Ka Mo[u] Ō (Just Go On)

Tongan translation

'Ai Ka Mo[u] Ō

Tokua ha'aho na'e pehe ha kaume'a 'o'oku,
"'Oku nounou e mo'ui, 'oua maumau'i ia mo e mohenoa."
'I he taimi totonu, mo e potu totonu
Ko ia ai 'e kamata ke malimali koe
Mo e kaungame'a totonu pea mo e kau-mata totonu
'A ia 'e tala atu ma'u pe me'a 'oku pau ke ke fai koe.
 
Ka ai ke ke ō [x 8]
 
Ko e iivi ni 'oku ou ongo'i, 'oku fu'u lahi
Ha mafu patutu, 'ato he'e'ikai mo'ui
Ma'u e taimi totonu, ma'u e potu totonu
'Oku potu lahi au ai
Ma'u au 'eku kakai, kau-mata monū'ia
Ko au pe ko e taha 'oku tala 'akinautolu:
 
"'Ai ka mou ō" [x 8]
 
Kou ma'u hoku kakai mo honau mata monū'ia
Kou ma'u hoku kakai mo honau patutu ta'etuku
Kou ma'u hoku kakai mo honau mata monū'ia
Kou ma'u hoku kakai mo honau patutu ta'etuku
 
'Ai ka mou ō [x 16]
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Fri, 30/12/2016 - 11:31
English

Just Go On

One day a friend of mine, he said;
"Life is short, don't waste it in your bed"
At the right time, at the right place
That's where you will start to smile
With right people, with right faces
Who will always tell you need to
 
Just go on (x8)
 

More

More translations of "Just Go On"
English → Tongan - SilentRebel83
Comments