Kamea (Kamea | קמע)

Transliteration translation

Kamea

Atah hakamea sheli
Atah hakamea sheli
 
Bechol makom shebo ata nimtzah iti
Yoda'at hamazal letzidi
 
Atah hakamea sheli...
 
Kshehakol nir'ah sagur legamrei
Leshanot hakol itcha efshar
Gam kshebarechov kim'at ein shemesh
Rak itcha hakol nihya mu'ar
 
Itcha ani hachi ohevet ledaber
Lecha ani gam megalah kol sod
Yoda'at shetamid titen etza tova
Uletzidi tamid gam ta'amod
 
Atah hakamea sheli...
 
Im pitom holech hamatzav ru'ach
Rak atah tigrom li lechayech
Im hakol nir'ah kashe umesubach
Atah mofiya vehakol hofech
 
Tizrok t'akubiyot tamid kan bishvili
Tishlof gam et haklaf hachi nachon
Ki kshe'atah iti afilu kshe'atzuv
Hakol nir'ah kmo operat savon
 
Atah hakamea sheli...
 
Submitted by algebra on Wed, 29/02/2012 - 12:38
thanked 2 times
Guests thanked 2 times
Hebrew

Kamea | קמע

אתה הקמע שלי
אתה הקמע שלי
 
בכל מקום שבו אתה נמצא איתי,
 

More

More translations of "Kamea | קמע"
Hebrew → Transliteration - algebra
Comments