شب (La Noche)

Spanish

La Noche

Tu amor de noche me llegó
un claro día se me fue.
Maldigo al sol que se llevó
tus juramentos y mi fe.

Tu amor el día me hace odiar.
La noche apaga mi rencor
porque ella viene a recordar
que no soy nada sin tu amor.

La noche
me hace volver
enloquecer.

La noche calma mi ansiedad
porque te espero y creo en ti.
Que me atormenta sin piedad.
Que lo eres todo para mí.

De noche sueño en nuestro ayer
y cuando llega el despertar,
yo te maldigo sin querer
y es que te quiero a mi pesar.

La noche
me hace volver
enloquecer.

La noche calma mi ansiedad
porque te espero y creo en ti.
Que me atormenta sin piedad.
Que lo eres todo para mí.

De noche sueño en nuestro ayer
y cuando llega el despertar,
yo te maldigo sin querer
y es que te quiero a mi pesar.

La noche
me hace volver
enloquecer.

En vano aliento mi rencor
y espero el día para odiar.
La noche me hace recordar
que no soy nada sin tu amor.

La noche
me hace volver,
enloquecer.
Enloquecer.

La noche
me hace volver,
enloquecer.
Enloquecer.

Submitted by Esteban3304 on Sat, 15/01/2011 - 06:44
See video
Try to align
Persian translation

شب

شب بود که عشقت به من فرودآمد
و یک روز روشن ترکم کرد
نفرین بر آن خورشید که گرفت
قسم های تو و اعتماد مرا

روزها عشقت مرا به کینه وا می دارد
و شب آتش کینه ام را سرد می کند
چرا که با حضورش به من می گوید
که بدون عشق تو هیچم

شب
مرا باز می گرداند
به جنون

شب تشویشم را تسکین می دهد
چرا که به تو امیدوار و بر تو معتقدم
آن که اینگونه بی ترحم شکنجه ام می کند
برای من همه چیز است

شب را به رویای دیروزها سر می کنم
و چون بیداری می رسد
ناخواسته نفرینت می کنم
چنین به اندازه اندوه خود دوستت دارم

شب
مرا باز می گرداند
به جنون

شب تشویشم را تسکین می دهد
چرا که به تو امیدوار و بر تو معتقدم
آن که اینگونه بی ترحم شکنجه ام می کند
برای من همه چیز است

شب را به رویای دیروزها سر می کنم
و چون بیداری می رسد
ناخواسته نفرینت می کنم
چنین به اندازه اندوه خود دوستت دارم

شب
مرا باز می گرداند
به جنون

کینه ام بیهوده دلیری می کند
روزها در انتظار که از تو متنفر باشم
اما شب می رسد و یادم می آورد
که بدون عشقت هیچم

شب
مرا باز می گرداند
به جنون
به جنون

Submitted by chayshirin on Fri, 23/12/2011 - 10:08
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
More translations of "La Noche"
Spanish → Persian - chayshirin
Comments