دنیا رو روشن کن [ Light Up (The World) ]

English

Light Up (The World)

I need a release for the moment
(yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah)
Something to relieve my mind
(yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah)
I cannot deal with all this tension
(yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah)
I've been feeling like this all the time
(yeah yeah)

Feeling like I need some room
Feeling like I need some space
Got to find something soon
To take me to outer space

I just wanna light up the world

I just wanna light up the world

I just wanna light it up one time
Just to see what it's worth
I just wanna light up the world

Soaring through the clouds like an eagle
(yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah)
With the sun beating on my skin
(yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah)
Looking down at all these people
(yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah)
And the confusion that they bring
(yeah yeah)

Feeling like I need some room
Feeling like I need some space
Got to find something soon
To take me to outer space

I just wanna light up the world

I just wanna light up the world

I just wanna light it up one time
Just to see what it's worth
I just wanna light up the world

I just want something to light up my moment
I just want something to light up my day
I just want something to light up my moment
I just want something to light up my day

I just want something to light up my moment
I just want something to light up my day
I just want something to light up my moment
I just want something to light up my day

I just wanna light up the world

I just wanna light up the world

I just wanna light it up one time
Just to see what it's worth
I just wanna light up the world

Submitted by Armageddon68 on Tue, 24/04/2012 - 15:55
Try to align
Persian translation

دنیا رو روشن کن

برای یه لحظه احتیاج به رهایی دارم
(yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah)
به یه چیزی که ذهنم رو اروم کنه
(yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah)
نمیتونم با همه این اضطراب کنار بیام
(yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah)
من تمام مدت این احساس رو داشتم
yeah yeah

احساس اینکه به یه اتاق{تنهایی} احتیاج دارم
احساس اینکه به فضا احتیاج دارم
باید به زودی یه چیزی رو پیداکنم
تامن رو به دنیای خارج ببره

من فقط میخوام دنیا رو روشن کنم

من فقط میخوام دنیا رو روشن کنم

فقط میخوام برای یه بار روشنش کنم
تافقط ببینم چه ارزشی داره
من فقط میخوام دنیا رو روشن کنم

مثل یه عقاب تاابرها اوج بگیرم
(yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah)
بانور خورشید که به پوستم میتابه
(yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah)
و به همه ی مردم که اون پایین هستن نگاه کنم
(yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah)
و احساس گیجی ای که باعثش میشن
(yeah yeah)

احساس اینکه به یه اتاق{تنهایی} احتیاج دارم
احساس اینکه به فضا احتیاج دارم
باید به زودی یه چیزی رو پیداکنم
تامن رو به دنیای خارج ببره

من فقط میخوام دنیا رو روشن کنم

من فقط میخوام دنیا رو روشن کنم

فقط میخوام برای یه بار روشنش کنم
تافقط ببینم چه ارزشی داره
من فقط میخوام دنیا رو روشن کنم

من فقط یه چیزی میخوام که باهاش لحظه ام رو روشن کنم
من فقط یه چیزی میخوام که باهاش روزام رو روشن کنم
من فقط یه چیزی میخوام که باهاش لحظه ام رو روشن کنم
من فقط یه چیزی میخوام که باهاش روزام رو روشن کنم

من فقط میخوام دنیا رو روشن کنم

من فقط میخوام دنیا رو روشن کنم

فقط میخوام برای یه بار روشنش کنم
تافقط ببینم چه ارزشی داره
من فقط میخوام دنیا رو روشن کنم

Submitted by tiara on Tue, 24/04/2012 - 19:48
thanked 1 time
UserTime ago
Armageddon683 years 30 weeks
More translations of "Light Up (The World)"
English → Persian - tiara
Comments