زندگی جاودانه (Live Forever)

English

Live Forever

Maybe I don't really wanna know
How your garden grows ‘cause I just wanna fly
Lately did you ever feel the pain
In the morning rain as it soaks you to the bone
Maybe I just want to fly,
Wanna live, I dont wanna die
Maybe I just want to breathe
Maybe I just don't believe
Maybe you're the same as me
We see things they'll never see
You and I are gonna live forever

I said maybe I don't really wanna know
How your garden grows ‘cause I just wanna fly
Lately did you ever feel the pain
In the morning rain as it soaks you to the bone

Maybe I will never be
All the things that I wanna be
But now is not the time to cry
Now's the time to find out why
I think you're the same as me
We see things they'll never see
You and I are gonna live forever

Maybe I don't really want to know
How your garden grows ‘cause I just wanna fly
Lately did you ever feel the pain
In the morning rain as it soaks you to the bone
Maybe I just want to fly,
Wanna live, I dont wanna die
Maybe I just want to breathe
Maybe I just don't believe
Maybe you're the same as me
We see things they'll never see
You and I are gonna live forever
We're gonna live forever
Gonna live forever …

Submitted by azadeh sepehri on Tue, 01/11/2011 - 22:04
Last edited by crimson_antics on Wed, 30/10/2013 - 19:15
See video
Try to align
Persian translation

زندگی جاودانه

شاید نخواهم بدانم
باغچه ی تو چگونه می روید،
چرا که فقط در فکر پروازم.
تا به حال درد باران صبحگاهی را حس کرده ای،
وقتی که تا مغز استخوانت نفوذ میکند؟

شاید فقط بخواهم پرواز کنم،
بخواهم زندگی کنم، نخواهم بمیرم
شاید فقط بخواهم نفس بکشم
شاید باور نمی کنم
شاید تو هم مثل من باشی،
ما چیزهایی را می بینیم
که آنها هرگز نخواهند دید
من و تو همیشه زنده خواهیم ماند.

شاید هیچگاه نتوانم آنی شوم
که می خواهم
ولی اکنون وقت گریستن نیست،
وقت یافتن چِراهاست.
فکر کنم تو هم مثل من باشی،
ما چیزهایی را می بینیم
که آنها هرگز نخواهند دید
من و تو همیشه زنده خواهیم ماند،
زنده خواهیم ماند.

(ترجمه از آزاده سپهری)

Submitted by azadeh sepehri on Tue, 01/11/2011 - 22:06
thanked 5 times
UserTime ago
masih3 years 45 weeks
Guests thanked 4 times
Comments