روز تنها

English

Lonely Day

 

Such a lonely day
And it's mine
The most loneliest day of my life

Such a lonely day
Should be banned
This day that I can't stand

The most loneliest day of my life
The most loneliest day of my life

Such a lonely day
Shouldn't exist
A day that I'll never miss
Such a lonely day
And it's mine
The most loneliest day of my life

And if you go, I wanna go with you
And if you die, I wanna die with you

Take your hand and walk away

The most loneliest day of my life
The most loneliest day of my life
The most loneliest day of my life
Life

Such a lonely day
And it's mine
A day that I'm glad I survived

Video
See video
Try to align
Persian

روز تنها

Versions: #1#2#3

چه روز تنهایی
و اون مال منه
تنهاترین روز زندگی من

چنین روز تنهایی
آیا باید تحریم بشه
این روزی که نمی تونم تحملش کنم

تنهاترین روز زندگی من
تنهاترین روز زندگی من

چنین روز تنهایی
نباید وجود داشته باشه
روزی که هرگز دلم براش تنگ نمیشه
چه روز تنهایی
و اون مال منه
تنهاترین روز زندگی من

و اگر تو بری, منم می خوام باهات بیام
و اگر تو بمیری, منم می خوام باهات بمیرم

دستت رو بگیرم و با هم بریم

تنهاترین روز زندگی من
تنهاترین روز زندگی من
تنهاترین روز زندگی من
زندگی من

چه روز تنهایی
و اون مال منه
روزی که خوشحالم که ازش جون سالم به در بردم

Submitted by leila_persian_girl on Mon, 23/04/2012 - 17:12
thanked 6 times
UserTime ago
meem2 years 50 weeks
minuch3 years 8 hours
Armageddon683 years 2 days
Guests thanked 3 times
3.5
Your rating: None Average: 3.5 (2 votes)
UserPosted ago
meem2 years 50 weeks
3
minuch3 years 8 hours
4
Comments