روز تنها (Lonely Day)

روز تنها

Versions: #1#2#3

چه روز تنهایی
و اون مال منه
تنهاترین روز زندگی من

چنین روز تنهایی
آیا باید تحریم بشه
این روزی که نمی تونم تحملش کنم

تنهاترین روز زندگی من
تنهاترین روز زندگی من

چنین روز تنهایی
نباید وجود داشته باشه
روزی که هرگز دلم براش تنگ نمیشه
چه روز تنهایی
و اون مال منه
تنهاترین روز زندگی من

و اگر تو بری, منم می خوام باهات بیام
و اگر تو بمیری, منم می خوام باهات بمیرم

دستت رو بگیرم و با هم بریم

تنهاترین روز زندگی من
تنهاترین روز زندگی من
تنهاترین روز زندگی من
زندگی من

چه روز تنهایی
و اون مال منه
روزی که خوشحالم که ازش جون سالم به در بردم

Submitted by leila_persian_girl on Mon, 23/04/2012 - 17:12
Original:
thanked 6 times
UserTime ago
meem3 years 39 weeks
minuch3 years 41 weeks
Armageddon683 years 41 weeks
Guests thanked 3 times
English

Lonely Day

Video Lyrics
See video
System of a Down: Top 6
UserPosted ago
meem3 years 39 weeks
3
minuch3 years 41 weeks
4
Comments